ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 เมษายน 2560 / 23:38:57  
เปิดงาน ฅนทันสื่อสายเหนือ
เปิดงาน ฅนทันสื่อสายเหนือ
สำนักงาน กสทช. เปิดงาน ฅนทันสื่อสายเหนือ "สื่อสาร – สร้างสรรค์ – รู้ทันสื่อ" เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน ที่จะสามารถกลั่นกรองสื่ออย่างใช้เหตุผล และมีวิจารณญาณในการรับสื่ออย่างเหมาะสม

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 ที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ในตัวเมืองเชียงใหม่ นางรมิดา จรินทิพย์พิทักษ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. เป็นประธานในพิธีเปิดภายใต้ชื่อ ฅนทันสื่อสายเหนือ “สื่อสาร – สร้างสรรค์ – รู้ทันสื่อ” โดยชมรม Media CMRU มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษและการสื่อสารองค์กร ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อร่วมกันรณรงค์และส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ ในรูปแบบกิจกรรมถอดบทเรียน “รู้ทันสื่อ” การเสวนาเครือข่ายฅนทันสื่อจากสถาบันการศึกษาต่างๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และนิทรรศการถอดบทเรียน “รู้ทันสื่อ” จากโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม โรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน และ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง
ทั้งนี้ กลุ่มเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่จะช่วยขับเคลื่อนให้สื่อมีคุณภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้รับความรู้ เกิดทักษะในการเข้าใจ และปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ รู้เท่าทันกับสิ่งที่อยู่รอบตัว ด้วยการรู้จักวิเคราะห์แยกแยะด้วยตัวเอง ตลอดจนมีภูมิคุ้มกันที่สามารถกลั่นกรองสื่ออย่างใช้เหตุผล และมีวิจารณญาณในการรับสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ อย่างเหมาะสมกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่การพัฒนาสังคมไทยต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 228

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738