ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 เมษายน 2560 / 13:44:53  
กยศ.ขยายเวลามาตรการจูงใจชำระหนี้ถึง 30 เมษายน 2560
กยศ.ขยายเวลามาตรการจูงใจชำระหนี้ถึง 30 เมษายน 2560
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประกาศขยายเวลาโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ และมาตรการจูงใจผู้กู้ยืมที่มาชำระหนี้คืนกองทุน ออกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 โดยมอบเงินตอบแทนหรือลดเบี้ยปรับให้แก่ ผู้กู้ยืมรุ่นพี่ที่พร้อมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมรุ่นน้อง

นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า “จากการประชุมคณะกรรมการกองทุน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ได้มีมติขยายเวลามาตรการจูงใจตามโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ และมาตรการจูงใจสำหรับผู้กู้ยืมที่ไม่สังกัดองค์กรนายจ้าง จากเดิมวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ขยายออกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 สำหรับมาตรการจูงใจโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ ผู้กู้ยืมที่เป็นบุคลากรในสังกัดองค์กรนายจ้างจะได้รับ สิทธิประโยชน์ ดังนี้ กลุ่มผู้กู้ยืมที่ไม่ค้างชำระ ในกรณีที่ยินยอมให้องค์กรนายจ้างหักเงินเดือนส่งคืนกองทุน จะได้รับเงินตอบแทน 1% ของเงินต้นคงเหลือ และในกรณีที่ชำระปิดบัญชี จะได้รับเงินตอบแทน 3% ของเงินต้นคงเหลือ แต่ทั้งนี้ ทั้ง 2 กรณี จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวต่อเมื่อชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเสร็จสิ้นครบถ้วน โดยไม่มีการผิดนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง และกลุ่มผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้ ในกรณีชำระหนี้ปิดบัญชีหรือกรณีชำระหนี้ให้เป็นปกติแล้วยินยอมให้องค์กรนายจ้างหักเงินเดือน จะได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ 100% และในกรณีผู้กู้ยืมขอปรับโครงสร้างหนี้ใหม่แล้วยินยอมให้องค์กรนายจ้างหักเงินเดือน จะได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ 50% แต่ทั้งนี้ ในทุกกรณีจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวต่อเมื่อชำระหนี้ ตามสัญญากู้ยืมเงินเสร็จสิ้นครบถ้วน โดยไม่มีการผิดนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง
ทั้งนี้ มาตรการจูงใจผู้กู้ยืมที่ไม่ได้สังกัดองค์กรนายจ้างหรือประกอบอาชีพอิสระ ผู้กู้ยืมจะได้รับสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ตกลงชำระหนี้ปิดบัญชีกับกองทุน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ที่ไม่ค้างชำระ จะได้รับเงินตอบแทน 3% ของเงินต้นคงเหลือ โดยหลังจากชำระหนี้ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว ต้องทำหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะขอคืนเงินสิทธิประโยชน์พร้อมหลักฐานยืนยันการชำระหนี้ปิดบัญชีให้กองทุน ประกอบด้วย สำเนาใบ pay in สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืมและสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยสำหรับรับเงินสิทธิประโยชน์คืนโอนเข้าบัญชี โดยรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ส่งมาที่สำนักงาน กยศ. เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 และกลุ่มผู้ที่ค้างชำระหนี้ จะได้ลดเบี้ยปรับ 100% โดยผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิได้ทางเว็บไซต์ กยศ. (www.studentloan.or.th) ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปนัดหมายวันที่ต้องการชำระหนี้และรับทราบยอดชำระปิดบัญชี
จากนั้น คณะกรรมการกองทุนยังได้เพิ่มมาตรการจูงใจในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2560 สำหรับผู้กู้ทั่วไปที่มีหนี้ค้างชำระหากชำระหนี้ที่ค้างให้เป็นปกติ โดยไม่ต้องหักเงินเดือน ทั้งผู้กู้ที่สังกัดองค์กรนายจ้างและผู้กู้ที่ไม่สังกัดองค์กรนายจ้าง โดยให้ได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ 50% ต่อเมื่อหลังจากชำระหนี้ค้างให้เป็นปกติแล้วมีการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเสร็จสิ้นครบถ้วน โดยไม่มีการค้างชำระงวดใดงวด
อย่างไรก็ตามกองทุนจึงขอเชิญชวนหน่วยงานองค์กรนายจ้างและผู้กู้ยืมรุ่นพี่ ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษารุ่นน้อง พร้อมได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการจูงใจดังกล่าว ภายในระยะเวลาที่กองทุนกำหนด โดยองค์กรนายจ้างที่สนใจกรุณาติดต่อทางอีเมล mou@studentloan.or.th และผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2016 4888

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 203

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738