ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 เมษายน 2560 / 18:08:53  
กรมการค้าภายในเปิดงานจัดแสดงสินค้าและบริการเพื่อส่งเสริมและพัฒนา "หมู่บ้านทำมาค้าขายต้นแบบ (ภาคเหนือ)"
กรมการค้าภายในเปิดงานจัดแสดงสินค้าและบริการเพื่อส่งเสริมและพัฒนา "หมู่บ้านทำมาค้าขายต้นแบบ (ภาคเหนือ)"
กรมการค้าภายในเปิดงานจัดแสดงสินค้าและบริการเพื่อส่งเสริมและพัฒนา "หมู่บ้านทำมาค้าขายต้นแบบ (ภาคเหนือ)" ระหว่างวันที่ 29 - 30 เม.ย.2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เพื่อเป็นตัวอย่างและต้นแบบให้กับหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งอื่นๆ เพื่อใช้ในการขยายผลในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน

นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน "โครงการศึกษาจัดทำรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านทำมาค้าขายต้นแบบ (ภาคเหนือ)" ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการจัดงานแสดงสินค้า/บริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมยกระดับหมู่บ้านให้เป็น “หมู่บ้านทำมาค้าขายต้นแบบ (ภาคเหนือ)” ตามโครงการศึกษาจัดทำรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนา หมู่บ้านทำมาค้าขายต้นแบบ (ภาคเหนือ) ที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นมา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินการให้คำปรึกษา โครงการดังกล่าวดำเนินการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านของหมู่บ้านทำมาค้าขายมีศักยภาพใน การพัฒนาการบริหารจัดการ การตลาด การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ บรรจุภัณฑ์ (Packaging) และเผยแพร่การสร้างนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างโอกาสและขยายช่องทางการจำหน่ายให้กับสินค้าและบริการของหมู่บ้านทำมาค้าขาย รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้ การประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเป้าหมายและผู้ที่สนใจทั่วไป สำหรับกิจกรรมภายในงาน เป็นการจัดแสดงสินค้า/บริการของหมู่บ้านทำมาค้าขาย ต้นแบบ (ภาคเหนือ) จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ชา กาแฟ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของกลุ่มเกษตรกรบ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน เครื่องเขินของชุมชนวัวลาย อำเภอเมืองเชียงใหม่ และผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง ผ้าแปรรูป ตุ๊กตาผ้าของชุมชนหล่ายแก้ว อำเภอดอยเต่า โดยหลังจากที่โครงการเสร็จสิ้นลง ทางกรมการค้าภายใน และคณะที่ปรึกษา มีความคาดหวังว่า โครงการจะสามารถยกระดับหมู่บ้านให้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการทำการค้าขาย ให้สามารถดำรงธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างมั่นคงยั่งยืน รวมทั้งเป็นตัวอย่างและต้นแบบให้กับหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งอื่นๆ เพื่อใช้ในการขยายผลในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) โดยใช้การบริโภคภายในประเทศต่อไป

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.เชียงใหม่
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 218

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738