ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 1 พฤษภาคม 2560 / 10:31:10  
โครงการประชุมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาสัญจร "กศจ.พบผู้บริหารสถานศึกษา"
โครงการประชุมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาสัญจร "กศจ.พบผู้บริหารสถานศึกษา"
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการประชุมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาสัญจร " กศจ.พบผู้บริหารสถานศึกษา" เพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ชี้แจงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและภารกิจของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ 1 พ.ค. 60 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมล้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้กำหนดให้ในแต่ละจังหวัด มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดโดยเรียกย่อว่า "กศจ." โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในคำสั่ง เช่น กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ให้เห็นความชอบแผนพัฒนาการศึกษากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดในการดำเนินงานเสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงพิจารณา เสนอแนะ การจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษานั้น ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ จึงจัดโครงการประชุมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาสัญจร "กศจ. พบผู้บริหารสถานศึกษา" ขึ้น โดยดำเนินการจัดประชุม 3 จุด ได้แก่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ศูนย์ประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา อ.เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-14.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพฝาง อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและภารกิจของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่และระดับประเทศต่อไป

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 292

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738