ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 1 พฤษภาคม 2560 / 16:49:41  
สปน. จัดการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในกลุ่มจังหวัดเขตตรวจราชการที่ 15
สปน. จัดการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในกลุ่มจังหวัดเขตตรวจราชการที่ 15
สปน. จัดการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในกลุ่มจังหวัดเขตตรวจราชการที่ 15 เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันทั้งในส่วนของ ก.ธ.จ. ได้ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในแต่ละจังหวัดความเข้มแข็งขององค์กรเพื่อให้เกิดความตระหนักในภารกิจที่รับผิดชอบในลักษณะจิตอาสา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:15 น. นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด”(ก.ธ.จ.) และที่ปรึกษาตรวจราชการภาคประชาชนในกลุ่มจังหวัดเขตตรวจราชการที่ 15 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันทั้งในส่วนของ ก.ธ.จ. ได้ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในแต่ละจังหวัดความเข้มแข็งขององค์กรเพื่อให้เกิดความตระหนักในภารกิจที่รับผิดชอบในลักษณะจิตอาสาตลอดจนเพื่อให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ในที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ การจัดสัมมนาดังกล่าวให้กำหนดจัดในลักษณะกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มรวม 17 ครั้งในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2560
การจัดสัมมนาฯ ครั้งนี้ เป็นการจัดในกลุ่มจังหวัดเขตตรวจตรวจราชการที่ 15 ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปางและลำพูนโดยดำเนินการจัดสัมมนาระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2560 รวม 1.5 วัน มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ ก.ธ.จ. ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. ฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น จำนวน 115 คน
สำหรับการจัดสัมมนาในวันนี้ ท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา หลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้น จะเป็นการเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง"ผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ที่ประสบความสำเร็จ(Best practice)" วิทยากรที่ร่วมเสวนา ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางประภาศรี บุญวิเศษ) นายถาวร เกียรติไชยากร รองประธาน ก.ธ.จ. จังหวัดเชียงใหม่ นายชาติชาย ปันมงคล รองประธาน ก.ธ.จ. จังหวัดลำพูน นายประยุทธ์ ฤทธิ์จิตเพียร รองประธาน ก.ธ.จ. จังหวัดลำปาง และนางอากรณ์ แสงโชติ ก.ธ.จ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อจากนั้น เป็นการบรรยายเรื่อง"ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด และโครงการตามแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy)" โดยที่ปรึกษานโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายทีปรัตน์ วัชรางกูร) และการบรรยายเรื่อง "เทคนิคในการติดตาม สอดส่องแผนงาน/โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ" โดยผู้อำนวยการจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่6(นายสุพัฒน์ นาครัตน์) สำนักงบประมาณ
จากนั้นการสัมมนาฯในวันที่สองภาคเช้า จะเป็นการบรรยายเรื่อง"ประชาชนสำคัญอย่างไร"โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองใน ป.ย.ป. สำหรับภาคบ่ายเป็นการประชุมกลุ่มด้วยของ ก.ธ.จ. และที่ปรึกษาตรวจราชการภาคประชาชนเพื่อพบปะ พูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อความคิดเห็นประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 189

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738