ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 พฤษภาคม 2560 / 10:33:43  
กระทรวงแรงงาน เร่งขยายโอกาสให้ผู้สูงวัยมีงานทำมีอาชีพ รองรับสังคมสูงอายุเต็มขั้น
กระทรวงแรงงาน เร่งขยายโอกาสให้ผู้สูงวัยมีงานทำมีอาชีพ รองรับสังคมสูงอายุเต็มขั้น
กระทรวงแรงงานเร่งขยายโอกาสให้ผู้สูงอายุมีงานทำมีอาชีพรองรับสังคมสูงอายุ โดยจัดทำมาตรการจูงใจในการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ กำหนดมาตรการยกเว้นภาษีให้แก่ภาคเอกชนในการออกพระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จ้างงานผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเข้าทำงานรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 60 ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่มีผู้สูงอายุจำนวนทั้งสิ้น 291,801 คนคิดเป็นร้อยละ 16.84 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้สูงอายุเหล่านี้หลายคนยังแข็งแรงมีความรู้ความสามารถที่จะทำงานต่อไปไม่เป็นภาระของลูกหลานดังนั้นสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นศูนย์การจ้างงานผู้สูงอายุและคนพิการมีข้อมูลทางอาชีพและตำแหน่งงานผ่าน www.doe.go.th/Elderly ซึ่งเป็นแหล่งส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุโดยสถานประกอบการสามารถประกาศงาน / ผู้สูงอายุลงทะเบียนหางาน นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุและศูนย์ขึ้นทะเบียนหางานผู้สูงอายุเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 และจัดให้มีเคาน์เตอร์บริการจัดหางานสำหรับผู้สูงอายุ ณ สำนักงานและจัดเจ้าหน้าที่บริการรวมทั้งได้มีการจ้างผู้สูงอายุปฏิบัติงานในสำนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงานอีกด้วย จากการสำรวจสถานประกอบการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2559-มีนาคม 2560 จำนวน 395 แห่ง พบว่ามีสถานประกอบการ 20 แห่ง จ้างผู้สูงอายุทำงาน จำนวน 69 คน ซึ่งส่วนใหญ่จ้างต่อเนื่องมาจากตำแหน่งเดิม นอกจากนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณในการฝึกอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุทุกปี ทั้งนี้ ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 ขณะเดียวกันก็มีการหดตัวของกำลังแรงงาน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พระเอกชนเตรียมความพร้อมรับการหดตัวของกำลังแรงงาน โดยส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ ทั้งเต็มเวลาและ Part-time เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคต นอกจากนี้ นางเยาวภา กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานผู้สูงอายุ จึงได้ออกพระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จ้างสูงอายุที่มี 60 ปีขึ้นไป เข้าทำงาน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วนที่ 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเข้าทำงาน สำหรับเงินได้เป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้สูงอายุ เฉพาะรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้สูงอายุในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนลูกจ้างในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนั้น มีรอบระยะเวลาบัญชี เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป สำหรับกรณีที่ผู้สูงอายุทำงานในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหลายแห่งในเวลาเดียวกันให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่รับผู้สูงอายุเค้าทำงานก่อนได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ ในการจ้างผู้สูงอายุไม่รวมถึงกรณีการจ้างผู้สูงอายุที่มีรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างในแต่ละเดือนเกินกว่า 15,000 บาท และผู้สูงอายุต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้มีสัญชาติไทย เป็นลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จ้างอยู่ก่อนแล้วหรือเป็นผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนหางานไว้กับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และไม่เป็นและไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้น ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จ้างผู้สูงอายุดังกล่าวหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-112744-6 ต่อ 25,26

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 513

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738