ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 พฤษภาคม 2560 / 21:48:21  
จังหวัดเชียงใหม่เปิดนิทรรศการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดเชียงใหม่เปิดนิทรรศการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดโครงการพัฒนาการผลิตพืชอาหารและเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนและชุมชนภายใต้แผนงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอดอยสะเก็ดและโรงแรมเชียงใหม่ออร์คิดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ 3 พ.ค. 60 เวลา 18.00 น. ที่ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ "โครงการเกษตรเพื่อหารกลางวัน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ตามโครงการพัฒนาการผลิตพืชอาหารและเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด และโรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้ครูนำกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับนำไปถ่ายทอดต่อให้กับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่มีปัญหาการขาดแคลนสารอาหาร ได้มีทักษะทางอาชีพการเกษตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและพัฒนาท้องถิ่นได้ มีอาหารบริโภคพอเพียงและภาวะโภชนาการที่ดี ตลอดจนสามารถสร้างโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและแหล่งผลิตอาหารในชุมชนในอนาคตต่อไป และในการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค 3 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ รวมไปถึงตัวแทนครูและบุคลากรจากโรงเรียนภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 116 โรงเรียน ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินงานในวันนี้จำนวนกว่า 400 ท่าน

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 216

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738