ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 พฤษภาคม 2560 / 16:27:40  
เชียงใหม่เปิดงาน Northern Digital Expo 2017
เชียงใหม่เปิดงาน  Northern Digital Expo 2017
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงาน Northern Digital Expo 2017 พร้อมเร่งขับเคลื่อนทุกภาคส่วนให้พัฒนาสู่การเป็น Smart City เพื่อเตรียมพร้อมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมแก่การประกอบอาชีพในอนาคต

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงาน Northern Digital Expo 2017 พร้อมด้วย นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณาจารย์ นักศึกษา จาก 15 มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ ผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรม โดยจัดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐ ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาประเทศไทยให้ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พร้อมกับมุ่งหวังให้ภาพรวมเศรษฐกิจทุกภาคส่วนก้าวหน้าได้ทันในยุคใหม่ และเพิ่มขีดความสามารถของภาคเศรษฐกิจไทยก้าวไปสู่การแข่งขันตลาดระดับโลกในอนาคต โดยเชื่อมโยงธุรกิจดิจิทัลรองรับภาคธุรกิจอื่น หนุนนำกันเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ยั่งยืน ทั้งการผลิต หรือการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงปรับปรุงบทบาทของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อน Digital Economy ในทุกพื้นที่ของประเทศอย่างจริงจัง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาทุกภาคส่วน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนส่วนรวม และลดช่องว่างในการดำเนินงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอีกด้วย
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ได้เร่งขับเคลื่อนทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ให้พัฒนาสู่การเป็น Chiang Mai Smart City เพื่อกระตุ้นให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการพัฒนายุทธศาสตร์แผนงานทุกภาคส่วน เกิดความเท่าเทียมกับของทุกพื้นที่ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ พัฒนาชุมชนจัดตั้งศูนย์ดิจิทัล ซึ่งล้วนส่งเสริมให้ Digital Economy มีความเป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรม
โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคมนี้ ที่เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ภายในงานจะมีกิจกรรมที่ทำเพื่อสร้างการรับรู้และทำให้เกิดการตื่นตัวของผู้ประกอบการ แรงงาน และกำลังคนทางด้านดิจิทัล ซอฟต์แวร์ ตลอดจนผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ ให้ได้รับทราบและมีส่วนร่วมในงานจัดแสดงสินค้า ซึ่งรวมนวัตกรรมที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด และเกิดประโยชน์ต่อยอดการพัฒนาพื้นที่สู่ Smart City การรับสมัครงานจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องอันจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ และสร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่สำคัญคือได้พัฒนามนุษย์สู่ยุคดิจิทัล ด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 301

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738