ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤษภาคม 2560 / 10:58:06  
เชียงใหม่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางหางดง-สะเมิง หวังดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
เชียงใหม่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางหางดง-สะเมิง หวังดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
เชียงใหม่เริ่มดำเนินโครงการยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเส้นทางหางดง-สะเมิง ซึ่งถ้าประสบความสำเร็จจะเป็นประโยชน์ในวงกว้างในภาคเหนือตอนบน และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในอนาคตต่อไป

นายชนะ แพ่งพิบูลย์ อนุกรรมการบริหารและบริหารความเสี่ยง ประธานคณะทำงานบูรณาการ เพื่อยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเส้นทางหางดง–สะเมิง พร้อมด้วยนางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยถึง การดำเนินงานของโครงการยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเส้นทางหางดง-สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศและแหล่งท่องเที่ยวที่จะพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในอนาคต ประกอบกับเส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าวยังไม่เป็นที่รู้จักมาก ขณะเดียวกันก็มีปัญหาและอุปสรรคที่ควรได้รับการแก้ไข ซึ่งเป็นภารกิจของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ที่จะต้องเข้าไปเชื่อมโยง สนับสนุน และประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อร่วมกันยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อไป ดังนั้นจึงได้นำร่องการดำเนินภารกิจโดยการจัดทำโครงการยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเส้นทางหางดง-สะเมิง โดยกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน เป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 รวบรวมข้อมูล สร้างเครือข่าย สร้างจุดขายการท่องเที่ยว และสร้างปัจจัยสนับสนุนการยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระยะที่ 2 พัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการ และสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว ระยะที่ 3 การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด เส้นทางท่องเที่ยวหางดง-สะเมิง ซึ่งตั้งเป้าแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2560 นี้
ทั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดตั้งคณะทำงานฯ กว่า 34 หน่วยงาน ในการขับเคลื่อนการจัดทำโครงการดังกล่าว ซึ่งได้จัดประชุมฯเมื่อวันที่ 11 เมษายน ที่ผ่านมา และเตรียมจัดประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่อำเภอหางดงและอำเภอสะเมิง ในเดือนพฤษภาคม 2560 นี้ โดยในขณะนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยและหารือกับผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลประโยชน์ในวงกว้างทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต่อพื้นที่การท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอันจะนำไปสู่การท่องเที่ยวที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาลต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 197

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738