ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤษภาคม 2560 / 14:08:03  
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค

วันนี้ (8 พ.ค. 60) นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับฟังคำแนะนำอธิบายชี้แจงสร้างความเข้าใจและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคของจังหวัดเชียงใหม่ และเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมด้วยระบบวิดีทัศน์ทางไกล ที่ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มีวาระสำคัญใน 3 เรื่องคือ 1.การเตรียมการจัดงานถวายพระเพลิงพระบรมศพในส่วนภูมิภาค ระหว่าง 25-29 ต.ค.60 ให้จัดตามรูปแบบส่วนกลางของกรมศิลปากร ณ จุดที่จังหวัดกำหนด โดยจะแจ้งภายหลัง และจัดทุกอำเภอ ๆ ละ 1 จุด ส่วน อ.เมืองให้รวมกับจุดของจังหวัด ให้ใช้แบบกลางที่กำหนด เน้นความสะอาด สะดวก ปลอดภัย มีแพทย์พยาบาล ตำรวจ จราจร รถดับเพลิง รถกระเช้า กล้อง cctv เต้นท์เก้าอี้ อาหารเครื่องดื่ม รถสุขาเคลื่อนที่ แต่งกายของ ประชาชนสีดำไว้ทุกข์ ข้าราชการตามหนังสือสั่งการ มีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัด สถานที่จัดงานและสถานที่สำคัญให้ประดับด้วยดอกดาวเรือง ช่วงงานหากมีการแสดงให้จัดได้เฉพาะบทเพลงพระราชนิพนธ์ หรือศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ห้ามไม่ให้มีการจุดพลุหรือดอกไม้ไฟทุกชนิด
สำหรับดอกไม้จันทน์ของ จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดประดิษฐ์เป็นดอกทองกวาวสีขาว ดำ หรือสีขาวนวล การประดิษฐ์ในห้วงนี้ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เน้นสร้างความรักความสามัคคีและสมานฉันท์ การประชาสัมพันธ์ มีเป้าหมายให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และให้ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ตามสถานที่จังหวัดกำหนด โดยให้ทำแผนประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมและการดำเนินงานส่งให้ มหาดไทยทุกเดือน ให้ทำข่าวอย่างต่อเนื่อง เน้นการทำดอกไม้จันทน์แบบมีส่วนร่วม สร้างบรรยากาศของความรักความสามัคคี สมานฉันท์ การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ประชาสัมพันธ์การปลูกดอกดาวเรือง สีเหลือง คือ สีของวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ภาคราชการ ภาคเอกชน ร่วมปลูกดอกดาวเรือง ทำสารคดีพระราชกรณียกิจในพื้นที่ ประสานการทำภาพข่าวและจดหมายเหตุของจังหวัด ทั้งนี้ ให้ทางจังหวัดจัดจอรับภาพ LCD ถ่ายทอดสัญญาณจากส่วนกางตลอดงานเพื่อให้ ประชาชนชมตามถนนสายสำคัญ และให้บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวร่วมสร้างประวัติศาสตร์ชาติและประวัติศาสตร์ของ จ.เชียงใหม่ ระหว่าง 13 ต.ค.59-26 ต.ค.60 พร้อมจัดทำเป็น DVD และสมุดภาพ กำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ วันที่ 25 ต.ค.60 พระราชกุศลออกพระเมรุมาศ 26 ต.ค.60 ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ 27 ต.ค.60 เก็บพระบรมอัฐิ ณ พระเมรุมาศ 28 ต.ค.60 งานพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ออกทุกข์(ไม่ใส่ชุดดำ) 29 ต.ค.60 เชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
2.แนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นวิถีการดำเนินชีวิต ให้ใช้แนวทางตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ให้ประชาชนมีความพอเพียง พอประมาณ วางแผนการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า ประหยัดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ใช้กลยุทธ์การถ่ายทอดหลักการและทำตัวเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนให้เกิดผลในเชิงรูปธรรม ด้วยแนวทางโรงเรียนเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สอนทำบัญชีครัวเรือน ถ่ายทอดจากเด็กนักเรียนไปสู่ผู้ปกครอง 3.แนวทางการบริหารจัดการน้ำกักเก็บน้ำในช่วงพายุฤดูร้อนและฝนทิ้งช่วง เนื่องจาก พ.ค.60 ฝนจะตกมาก และจะเกิดฝนทิ้งช่วงในเดือน มิ.ย.60 ให้จัดทำแหล่งกักเก็บน้ำ ทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาระหว่าง หน่วยงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้อมนำแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 ดูภูมิสังคมในพื้นที่แล้วจัดทำแหล่งน้ำ ทำแก้มลิง หลุมขนมครก คลองไส้ไก่ ต้องส่งน้ำไปถึงชาวบ้านให้ได้ ปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินน้ำ เหมืองฝายให้ใช้ประโยชน์ ใช้งบประมาณบางส่วนมาจัดทำแหล่งน้ำสร้างจิตสำนึกให้เกิดความยั่งยืน และเชิญวิทยากรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนามาให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ในการจัดการแหล่งน้ำ จัดทำ water bank และดูแลสิ่งแวดล้อมในรูปแบบประชารัฐ รวมทั้งให้จัดตั้งคณะกรรมการผู้ใช้น้ำมาจากทุกภาคส่วนรวมทั้งผู้ขัดแย้งในพื้นที่ มีการแบ่งปันน้ำ นอกจากนี้ให้มีการปลูกพืชใช้น้ำน้อย การแจกจ่ายน้ำประปาของส่วนต่าง ๆ ให้ประชาชนและเกษตรกรอย่างเท่าเทียม .

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 309

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738