ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤษภาคม 2560 / 15:06:13  
สสจ.เชียงใหม่ พัฒนาศักยภาพการนวดแผนไทยไปสู่ระดับนานาชาติ
สสจ.เชียงใหม่ พัฒนาศักยภาพการนวดแผนไทยไปสู่ระดับนานาชาติ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ อบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทการนวดแผนไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการที่ดีเป็นตัวอย่างให้กับจังหวัดต่างๆ พร้อมกับสร้างชื่อเสียงไปในระดับนานาชาติต่อไป

วันนี้ 8 พฤษภาคม 2560 ที่โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม และโดยมีนายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพมีมูลค่าทางธุรกิจสูงนับพันล้านบาทต่อปี ซึ่งปีนี้มีสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพมาขอรับรองมาตรฐาน จำนวน 397 แห่ง มีผู้ให้บริการจำนวน 1,780 คน การนวดไทยที่ดีจะทำให้เกิดการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ จนเกิดค่านิยมว่ามาเชียงใหม่ต้องไปนวดไทย
สำหรับการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพจรรยามารยาท การนั่ง การยืน การเดิน การสนทนาและการแต่งกาย ของบุคลากรในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จำนวน 95 ราย เจ้าหน้าที่จำนวน 15 ราย รวมเป็น 110 ราย โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากสมาคมสปาไทย ดิโอเอซิสสปา และบุคคลผู้มีชื่อเสียง ได้แก่ คุณพล ตัณฑเสถียร คุณกรกนก ยงสกุล คุณสุวิกรม อมรนันทน์ และ พล.ต.ต.ถิรศักดิ์ สุวรรณสุขุม การอบรมจัดขึ้นในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 โดยใช้วิธีการบรรยาย การสาธิต และการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ร้านนวดเพื่อสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่มีบุคลากรที่มีบุคลิกภาพที่ดีเกิดรูปแบบการบริการที่ดีเป็นตัวอย่างให้กับจังหวัดต่างๆ ได้ อันจะส่งผลให้เกิดรายได้เข้าจังหวัดเพิ่มขึ้น และสร้างชื่อเสียงนวดไทยในระดับนานาชาติต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 194

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738