ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤษภาคม 2560 / 15:00:28  
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถิติการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในช่วงเดือน เมษายน 2560

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 60 ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศเนติ จิรภาสอังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้นมาทำหน้าที่ดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนั้น กระทรวงมหาดไทยได้ติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาต่างๆที่ประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม/อำเภอ ปรากฏว่า ศูนย์ดำรงธรรมบางจังหวัดและบางอำเภอยังปล่อยประละเลยไม่ได้เร่งรัดแก้ไขปัญหาที่ประชาชนมาร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเหล่านั้น ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือเยียวยา ดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนประสบความสำเร็จ จึงให้จังหวัดดำเนินการโดยร่วมกัน ดดยการวางระบบติดตามและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง หน่วยงานรัฐทุกหน่วยจะต้องเอาใจใส่และเร่งรัดการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ให้ได้ ติดตามผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมทุกๆ 7 วัน ให้หน่วยงานระดับจังหวัดหรืออำเภอจัดทำหลักฐานการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของหน่วยงานระดับพื้นที่ ไว้พร้อมทั้งให้รายงานเรื่องดังกล่าวมายังกระทรวงมหาดไทย และประชาสัมพันธ์ผลการแก้ไขปัญหาของศูนย์ดำรงธรรมให้สาธารณชน ทราบทุกๆเดือนอย่างกว้างขวางและทุกช่องทาง ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ ได้ติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาต่างๆที่ประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โดยมีสถิติผลการดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ในห้วงเดือนเมษายน 2560 ดังนี้ ลำดับที่ 1 เรื่องเดือดร้อนทั่วไป มียอดรวมเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 42 เรื่องยุติแล้ว 13 เรื่อง และกำลังดำเนินการ 29 เรื่อง ลำดับที่ 2 แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด ยอดรวมทั้งสิ้นจำนวน 2 เรื่อง ซึ่งกำลังดำเนินการทั้ง 2 เรื่อง ลำดับที่ 3 ร้องเรียนหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รัฐ ยอดรวมเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 17 เรื่อง ยุติแล้ว 1 เรื่อง กำลังดำเนินการ 16 เรื่อง ลำดับที่ 4 ขอความช่วยเหลือ ไม่มียอดรวม ลำดับที่ 5 ปัญหาที่ดินยอดรวมทั้งสิ้น 6 เรื่องยุติแล้ว 3 เรื่องและกำลังดำเนินการ 3 เรื่อง ลำดับที่ 6 ปัญหาหนี้ยอดรวมทั้งสิ้น 2 เรื่อง ยุติแล้ว 2 เรื่อง และสุดท้ายลำดับที่ 7 ขอข้อมูล/ขอคำปรึกษาด้านกฎหมาย และอื่นๆ ยอดรวมทั้งสิ้น 42 เรื่องยุตติแล้ว 37 เรื่องกำลังดำเนินการ 5 เรื่อง และสถิติจำนวนผู้มาใช้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมประจำเดือนเมษายน 2560 ลำดับที่ 1 ชำระค่าไฟฟ้า จำนวน 1,876 รายลำดับที่สองชำระค่าน้ำประปา จำนวน 2,130 รายลำดับที่ 3 ชำระภาษีรถยนต์/รถจักรยานยนต์ จำนวน 1,388 ราย ลำดับที่ 4 รับแจ้งความ / ให้คำปรึกษาคดีความ จำนวน 50 ราย และลำดับที่ 5 งานส่งเสริมธุรกิจประกันภัย จำนวน 424 ราย ซึ่งในเดือนเมษายน 2560 มีผู้มาใช้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมทั้งสิ้น 5,868 ราย โดยมีผู้มาใช้บริการชำระค่าน้ำประปามากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ชำระค่าไฟฟ้าและชำระภาษีรถยนต์/รถจักรยานยนต์ งานส่งเสริมธุรกิจประกันภัย และรับแจ้งความ/ให้ความปรึกษาคดีความตามลำดับ

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 186

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738