ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 พฤษภาคม 2560 / 13:27:38  
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเขียงใหม่นำเครือข่ายร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเขียงใหม่นำเครือข่ายร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเขียงใหม่นำเครือข่ายร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560 สนับสนุนนโบายของรัฐบาล และนายกรัฐมนตรีในการปลุกจิตสำนึกรักทรัพยากรธรรมชาติ

สายวันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ค.60 หลังจากวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาที่ผ่านมา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ นำอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน อป.มช.ในพื้นที่ และสื่อมวลชนที่เป็นเครือข่าย ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้น มะขาม มะนาว และไม้ผลอีกหลายชนิด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ (พืชสวน) ปลูกที่บริเวณพื้นที่พุทธมณฑลเชียงใหม่ ม.4 บ.โป่งกุ่ม ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยการดูแลของพระเทพมังคลาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเขียงใหม่ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกรมประชาสัมพันธ์ โดยการนำของ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด ที่กล่าวว่าเราร่วมมือช่วยกันปลุกจิตสำนึกคนไทยให้ร่วมมือกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ เป็นหูเป็นตาสอดส่องพวกตัดไม้ทำลายป่าร่วมกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง..
สืบเนื่องจากวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันต้นไม้แห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทยตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ทั้งนี้ ต้นไม้เมื่อโตเป็นป่ายังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และป้องกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ำท่วมและการพังทลายของดิน ตลอดทั้งเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและนันทนาการของประชาชน ให้คุณประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว์โลก อาทิ สร้างความชุ่มชื้นร่มเย็น เป็นอาหาร ยารักษาโรค สร้างที่อยู่อาศัย ทำเส้นใยเครื่องนุ่งห่ม ทำสิ่งปลูกสร้างอาศัย ใช้เป็นวัตถุเคมี ฯลฯ ป่าไม้ยังเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้ฝนตก และทำให้เกิดความชุ่มชื้น ช่วยบรรเทาความร้ายแรงของพายุ ช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดิน เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า พืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ลดภัยจากไฟป่า และยังช่วยลดหมอกควันได้อีกด้วย
เพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว ชาวเชียงใหม่จึงให้ความสำคัญกับวันต้นไม้แห่งชาติ ด้วยกันร่วมปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้น มะขาม มะนาว และไม้ผลหลากหลายชนิด เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างกระแสปลุกจิตสำนึก ให้องค์ความรู้นำไปสู่การเกิดความตระหนักรู้ และร่วมมือส่งเสริมกระตุ้นให้คนไทยตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต นับเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาว อป.มช.และสื่อมวลชนของจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมา

ข่าวโดย : ภาณุฉัตร สวัสดิชัย ปชส.ชม.
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 189

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738