ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 พฤษภาคม 2560 / 17:38:53  
เชียงใหม่ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์ช้างแห่งชาติ พ.ศ.2560-2580
เชียงใหม่ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์ช้างแห่งชาติ พ.ศ.2560-2580
จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์ช้างแห่งชาติ ขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินงานการจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์ช้างแห่งชาติมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 20 ปี

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ที่ห้อง403 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมืองการวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ควาญช้าง เจ้าของช้าง เจ้าของปางช้าง ผู้แทนมูลนิธิหรือภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอแนะแนวทางเพื่อจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์ช้างแห่งชาติ และเพื่อจัดทำแผนแม่บทอนุรักษ์ช้างแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2580
ทั้งนี้ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนและประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาของราษฎรกลุ่มคนเลี้ยงช้างที่ประสงค์จะให้มีการแก้ไขปัญหา ของราษฎรกลุ่มคนเลี้ยงช้างและจัดทำแผนอนุรักษ์ช้างไทยให้มีความยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ซึ่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของกลุ่มราษฎรกลุ่มคนเลี้ยงช้างดังกล่าว จึงได้นำเสนอประเด็นปัญหาให้กับรัฐบาล ซึ่งเป็นฝ่ายนโยบายพิจารณา และนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 92 / 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาของราษฎรกลุ่มคนเลี้ยงช้าง โดยคณะกรรมการได้มีมติการประชุมครั้งที่ 1/ 2559 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์ช้างแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินงานการจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์ช้างแห่งชาติ โดยประสานงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนที่สนับสนุนการปฏิบัติงานโดยคณะคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการวางแผนดำเนินการให้แผนแม่บทดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 20 ปี นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 จนถึงปีพ.ศ. 2580 โดยเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนครั้งนี้ ซึ่งจะมีการรวบรวมความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของราษฎรกลุ่มคนเลี้ยงช้างให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์ช้างให้มีความยั่งยืนสืบไป

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 269

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738