ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 พฤษภาคม 2560 / 14:39:55  
หน่วยงานรัฐทุกแห่งต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ภายในปี 2560
หน่วยงานรัฐทุกแห่งต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ภายในปี 2560
ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการภายในปี 2560

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายจเร พันธุ์เปรื่อง ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลตำรวจเอก วุฒิ ลิปตพัลลภ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้รับผิดชอบงานในภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ในการนำข้อคำสั่งการของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ที่ต้องการให้ “ปี 2560 เป็นปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ” ซึ่งได้จัดทำโครงการส่งเสริมและแนะนำหน่วยงานของรัฐจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อผลักดันให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นจังตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ นอกจากนี้ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2560 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะรวบรวมสรุปผลโครงการฯ เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป
ทั้งนี้ คาดว่าการดำเนินการดังกล่าวจะสามารถกระตุ้นหน่วยงานของรัฐทุกแห่งให้ความสำคัญในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และสามารถนำข้อมูลข่าวสารมาจัดแสดงให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้อย่างถูกต้อง หากหน่วยงานของรัฐทุกแห่งสามารถจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ แนวคิดที่ว่าการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลที่ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หรือที่เรียกว่า “รัฐโปร่งใส”

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 263

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738