ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 พฤษภาคม 2560 / 10:23:38  
รายการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน ทาง สวท.เชียงใหม่ Fm.93.25 MHz
รายการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน ทาง สวท.เชียงใหม่ Fm.93.25 MHz
นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ออกอากาศรายการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน ทาง สวท.เชียงใหม่

วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ออกอากาศรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ความถี่ ระบบ Fm.93.25 MHz โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ ความคืบหน้าพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งเชิญชวนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค และมีหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 (การพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ เชิญพระบรมศพไปพระเมรุมาศ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ เก็บพระอัฐิ พระราชกุศลพระบรมอัฐิ เลี้ยงพระ เชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานพระวิมาน และบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร) และในส่วนของภาคเอกชน ได้มีการดำเนินการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ อาทิเช่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ซึ่งจะมีการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ในระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2560 จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตามวันเวลาดังกล่าว ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป้าหมายให้ประชาชนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ด้วยตัวเอง ทั้งจังหวัดไม่ต่ำกว่า 1 ล้านดอก นอกจากนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานประเพณีบูชาเสาอินทขีลและทำบุญเมืองเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดต่อเนื่องกันมาทุกปี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-29 พฤษภาคม 2560 ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 19.00 – 22.00 น. โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงขับซอจากสมาคมศิลปินขับซอล้านนาการแสดงมหกรรมกลองล้านนาจากสมาคมกลองและศิลปะพื้นบ้านล้านนา โดยวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 จะมีพิธีเปิดงานใส่ขันดอกอินทขีล เวลา 16.00 น. วันที่ 23-28 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00 น. ของทุกวันจะมีพระสงฆ์จำนวน 9 รูปเจริฐพระพุทธมนต์ในวิหารเสาอินทขีล และวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. จะเป็นพิธีออกอินทขีล จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นได้พูดถึงสภาพอากาศทั่วไปในช่วงเดือนพฤษภาคม และการเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง สำหรับฤดูฝนของประเทศไทยปีนี้ คาดว่าจะเริ่มต้นปกติประมาณกลางเดือนพฤษภาคมและจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ซึ่งลักษณะอากาศทั่วไปจะใกล้เคียงกับปี พ.ศ.2542 โดยปริมาณฝนรวมทั้งประเทศในช่วงฤดูฝนปีนี้จะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยประมาณ 5% สำหรับช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม ปริมาณและการกระจายของฝนจะมีน้อย ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำ ในด้านการเกษตรในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน ทั้งนี้ เตือนให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจทำให้น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก พร้อมสั่งการให้แต่ละอำเภอแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ที่ราบเชิงเขา ที่ราบต่ำริมน้ำไหลผ่าน และพื้นที่เสี่ยง เพื่อเตรียมการป้องกันและระมัดระวังอันตราย ผ่านทางเสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน และแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน อปท. อาสาสมัครในพื้นที่ แจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบโดยตรงอีกทางหนึ่ง
สำหรับสถานการณ์ข้าว (นาปรัง) จังหวัดเชียงใหม่ เกษตรกรจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเหนียวนาปรังแล้วประมาณร้อยละ 44 คิดเป็นพื้นที่ 48,668 ไร่ ผลผลิต 33,710 ตันพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดในภาพรวม 113,181 ไร่ และมีผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 76,624 ตัน ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเป็นผลผลิตของอำเภอดอยสะเก็ด สันกำแพง ฝาง พร้าว และแม่อาย ความชื้นของข้าวเปลือกที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวเกินร้อยละ 30% เนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ ซึ่งปัญหาการเพาะปลูกและคุณภาพของข้าว มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมชี้แจงตัวแทนเกษตรกร เรื่อง การแก้ไขปัญหาคุณภาพข้าว ดังนี้ การส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกข้าวให้ตรงกับความต้องการของตลาดโดยการประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้เกษตรกรปลูกข้าวตามชนิดพันธุ์ที่ตลาดต้องการ ได้แก่ สันป่าตอง กข.แม่โจ้ 2 และหอมมะลิ 105 ตลอดจนมีการปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าวทุกครั้งที่มีการเพาะปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทั้งนี้ กรมการจัดหางาน ประกาศตำแหน่งงานว่างในเดือน พฤษภาคม 2560 จากการที่กรมการจัดหางานได้รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานทางเว็บไซต์ http://empui.doe.go.th/auth/inde เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนจำนวน 67,685 คน รายงานตัว จำนวน 185,779 คน ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้กรมการจัดหางานได้เตรียมตำแหน่งงานว่างไว้รองรับผู้ประกันตนฯ ค้นหางานไว้แล้ว จำนวน 62,790 อัตรา เป็นตำแหน่งงานว่างจำแนกตามประเภทอาชีพ 10 อันดับ ได้แก่ แรงงานด้านการประกอบชิ้นส่วน จำนวน 15,668 อัตรา รายงานด้านการผลิตแรงงานทั่วไป จำนวน 9,040 อัตรา เสมียน/พนักงานทั่วไป/พนักงานธุรการ จำนวน 5,533 อัตรา พนักงานขายและผู้นำเสนอสินค้า จำนวน 6,251 อัตรา พนักงานบริการลูกค้าจำนวน 1,527 อัตรา นักการตลาด/เจ้าหน้าที่การตลาดจำนวน 1,375 อัตรา พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1,359 อัตรา พนักงานครั้งสินค้า จำนวน 1,108 อัตรา พนักงานบัญชี จำนวน 711 อัตรา และผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้า จำนวน 702 อัตรา และขอฝากถึงนักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะเลือกเรียน ขอให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติมุมมองต่อการเลือกเรียนโดยเลือกเรียนสายอาชีพให้มากขึ้น เนื่องด้วยกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอยู่ในขณะนี้ โดยสามารถสอบถามข้อมูล/ปรึกษา/ติดต่อสมัครงานได้ที่ เบอร์สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทรศัพท์สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 242

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738