ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 พฤษภาคม 2560 / 11:15:39  
เปิดแล้วตลาดนัดยิ้มสู้ ครั้งที่ 2
เปิดแล้วตลาดนัดยิ้มสู้ ครั้งที่ 2
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานตลาดนัดยิ้มสู้ ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนายกระดับด้านจิตใจให้เห็นคุณค่าของการให้และการแบ่งปันให้อยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันและกัน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดยิ้มสู้ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2560 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอาชีพแบบครบวงจร เพื่อพัฒนาคนพิการและผู้ดูแลคนพิการให้พัฒนาตนเองในรอบด้าน นอกจากศูนย์แห่งนี้จะดูแลเรื่องอาชีพ การสร้างรายได้แล้ว ด้านกายภาพได้มีการออกแบบสิ่งก่อสร้างให้เหมาะสมกับคนพิการ มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ทางลาดห้องน้ำ ทั้งยังให้ความสำคัญในการช่วยพัฒนายกระดับด้านจิตใจให้เห็นคุณค่าของการให้และการแบ่งปัน ให้อยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันและกัน ที่สำคัญยังฝึกให้ทุกคนเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตนเองและสังคม
ทั้งนี้ การดำเนินงานของศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการอยู่ในระยะเริ่มต้น ได้มีการฝึกอบรมคนพิการและผู้ดูแลคนพิการรุ่นแรก จำนวน 160 คน หลักสูตร 600 ชั่วโมง 100 วัน แบ่งเป็นการอบรมภาคทฤษฎี จำนวน 93 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติจริง 507 ชั่วโมง ตามหลักสูตรที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้การรับรองไว้
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากสถิติที่มีพบว่า อาชีพที่คนพิการนิยมทำมาก คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป เกษตรกรรมและการประกอบอาชีพอิสระ ส่วนอาชีพการเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการ หรือการรับราชการนั้น มีจำนวนน้อยมาก ดังนั้นทางออกของการแก้ปัญหานี้ คือ การส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการจ้างงานคนพิการทำงานแต่ไม่ต้องทำงานในสถานประกอบการโดยให้ทำงานทั่วไปในชุมชน กับหน่วยงานองค์กรสาธารณะต่างๆ ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม และอีกหนึ่งแนวทาง คือ ส่งเสริมด้านอาชีพการเกษตรและอาชีพอิสระอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยใช้ช่องทางตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งอาศัยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำมาสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรและอาชีพอิสระ เพื่อให้คนพิการจำนวนมาก ได้มีงานทำ มีรายได้ ซึ่งจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการ ได้เกิดประโยชน์ต่อคนพิการ ผู้ดูแลครอบครัว สังคมและประเทศชาติต่อไป

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 322

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738