ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 23 พฤษภาคม 2560 / 14:20:22  
เชียงใหม่เตรียมรับมืออุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม พร้อมช่วยเหลือได้ทันที
เชียงใหม่เตรียมรับมืออุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม พร้อมช่วยเหลือได้ทันที
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในช่วงหน้าฝนนี้ โดยได้บูรณาการทุกฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมออกปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ขณะที่ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน หากเกิดเหตุน้ำท่วมในเขตเมืองแต่ละหน่วยจะประสานดำเนินการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที

วันที่ 23 พ.ค. 2560 ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงาน ปภ.จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ทบทวนปรับแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และ อปท. โดยได้ประสานขอข้อมูลเชิงพื้นที่ของหน่วยงานต่างๆ แล้วใช้เปรียบเทียบกับข้อมูลของจังหวัด เพื่อประเมินความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยได้บูรณาการร่วมกันสำรวจแหล่งน้ำ ที่เป็นอุสรรค์ต่อการระบายน้ำ พร้อมให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งขุดลอกทางระบายน้ำ ปรับผิวจราจร และขุดลอกผักตบชวาในคลองแม่ข่าให้น้ำไหลได้สะดวก ขณะเดียวกันได้ย้ำให้ตรวจสอบระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยง การประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบปัญหาจากการเกิดอุทกภัยอยู่บ่อยครั้ง ให้เตรียมความพร้อมและระมัดระวังตลอดช่วงฤดูฝน เช่น การระวังอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว การป้องกันตนเองจากการถูกฟ้าผ่า และโรคระบาดในฤดูฝน เป็นต้น รวมทั้งยังได้เน้นย้ำการช่วยเหลือ ลำเลียง และหาจุดพักพิงสำหรับผู้ป่วยติดเตียง และผู้ประสบภัยชั่วคราว ซึ่งมีการมอบหมายหน้าที่แบ่งผู้รับผิดชอบ จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำอย่างชัดเจน เพื่อเกิดเหตุน้ำท่วมในเขตเมืองแต่ละหน่วยประสานดำเนินการได้ทันที ทั้งนี้จะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าของผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละด้านในวันพรุ่งนี้ (24 พ.ค.60) เวลา 14.00 น. ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมในการรับมือปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในช่วงฤดูฝนนี้
สำหรับ ปภ.เชียงใหม่ ได้เตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ ทั้งการจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกลในการป้องกันให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สามารถออกปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง และทดสอบระบบการติดต่อสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง การจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยให้กับผู้ประสบภัย พร้อมสิ่งสาธารณูปโภค การเฝ้าระวังวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ การแจ้งเตือนการเกิดอุทกภัย พายุหมุนเขตร้อน และดินถล่ม เมื่อเกิดเหตุในพื้นที่ก็จะมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด อำเภอ และระดับ อปท. พร้อมระดมสรรพกำลังจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง ฝ่ายพลเรือน ทหาร อปท. และองค์กรสาธารณกุศล เพื่อสำรวจความเสียหาย เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัย วิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน หากสถานการณ์เกิดเป็นวงกว้าง ก็จะให้ผู้อำนวยการจังหวัดกำหนดตัวบุคคลหรือหน่วยงานที่เหมาะสมรับผิดชอบภารกิจในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการประสานงาน และการช่วยเหลือ หลังจากเหตุการณ์สงบแล้ว ก็จะเข้าสู่การฟื้นฟู ด้วยการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัย และทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการฟื้นฟู การพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยใช้งบประมาณของ อปท. สำหรับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในการช่วยเหลือ ทั้งการซ่อมแซม ก่อสร้างที่อยู่อาศัย การจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราว และให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัย และจิตใจของผู้ประสบภัย ให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างปกติ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเครื่องจักรกลเข้าซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม คอสะพานที่ถูกกัดเซาะ ให้สามารถสัญจรผ่านไปมาได้โดยเร็วที่สุด โดยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ดินโคลนถล่ม สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 206

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738