ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 23 พฤษภาคม 2560 / 15:03:09  
เชียงใหม่สัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน เพื่อกำหนดมาตรการจัดทำแผนและเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน ปี พ.ศ. 2561
เชียงใหม่สัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน เพื่อกำหนดมาตรการจัดทำแผนและเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน ปี พ.ศ. 2561
จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน เพื่อกำหนดมาตรการจัดทำแผนและเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน ปี พ.ศ. 2561

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่ห้องบ้านแสนตอง ชั้น 6 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน เพื่อกำหนดมาตรการจัดทำแผนและเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน ปี พ.ศ. 2561 พร้อมด้วยนายชานนท์ คำทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ นายสมคิด ปัญญาดี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรี อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา
สำหรับปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการกำหนดมาตรการและแนวทางในการจัดการให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอำเภอที่มีความเสี่ยงสูง หากปล่อยให้ปัญหาเกิดขึ้นเรื่อรัง และก็แก้ไขกันไปอย่างไม่รู้จบสิ้น จะส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในเขตเมืองที่แออัดอากาศถ่ายเทไม่สะดวก และสิ่งที่จะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั้น คือ ภาพลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก และจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดทั้งการโดยสารทางอากาศ การท่องเที่ยวของภูมิภาคและของประเทศโดยรวม
โดยเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ลดจำนวนจุด HOTSPOT ลง 20% จากปี 59 เกิด 997 จุด ปี 60 ต้องไม่เกิน 797 จุด พื้นที่เผาไหม้ลดลง 20% จากปี 59 จำนวน 1,412,399 ไร่ ปี 60 ต้องลดลงเหลือ 1,129,920 ไร่ ค่า PM10 มีจำนวนวันที่เกิน ค่ามาตรฐาน ลดลง 10% จากปี 59 ไม่เกิน 12 วัน ลดระดับค่าความเข้มข้นของ PM10 ให้ต่ำกว่าปี 59 PM10 สูงสุด 192 ug/m3 การขึ้นลงของอากาศยานต้องเป็นไปตามปกติ ขึ้นลงได้ทุกเที่ยวบิน ประชาชนตระหนักถึงปัญหาหมอกควันและไฟป่า และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมสัมมนาฯ ประกอบด้วย การดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในปี 2560 เวทีเสวนาการประเมินผลและถอดบทเรียนพร้อมเตรียมแนวทางแก้ไขปัญหาจากหมอกควันและไฟป่า การจัดทำแผนและเตรียมความพร้อมเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปี 2561 และการแบ่งกลุ่มเพื่อพิจารณาประเด็นปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 171

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738