ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 23 พฤษภาคม 2560 / 16:48:20  
เชียงใหม่นัดหารือคณะทำงานลุ่มน้ำปิงตอนบน รับทราบสถานการณ์ ระบุ ปัญหาลุ่มน้ำปิง
เชียงใหม่นัดหารือคณะทำงานลุ่มน้ำปิงตอนบน รับทราบสถานการณ์ ระบุ ปัญหาลุ่มน้ำปิง
เชียงใหม่นัดหารือคณะทำงานลุ่มน้ำปิงตอนบน รับทราบสถานการณ์ ระบุ ปัญหาลุ่มน้ำปิง ทั้ง คุณภาพน้ำ จากการปล่อยน้ำเสีย ลำเหมืองถูกบุกรุก ขวางทางเดินน้ำ ลำน้ำตื้นเขิน เอ่อท่วมชุมชนซ้ำซาก

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำปิง ระดับจังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำ และผลการดำเนินงานของหน่วยงานหลัก ตามแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ประจำปี 2560 และพิจารณาประเด็นปัญหา และเป้าหมายเชิงพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำปิงตอนบน
ทั้งนี้ จากการประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำสาขา ครั้งที่ 1/2560 พบว่า สภาพปัญหาของลุ่มน้ำปิง มีการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานและครัวเรือน ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กลางน้ำ และปลายน้ำ มีการใช้สารเคมีในพื้นที่การเกษตรมากจนเกินไป บางพื้นที่พบว่ามีการบุกรุกลำเหมืองสาธารณะ เกิดการระบายน้ำได้น้อย ประกอบกับแนวลำน้ำตื้นเขิน และมีวัชพืชในลำน้ำ ทำให้น้ำเอ่อท่วมชุมชนริมน้ำซ้ำซากเป็นประจำทุกปี
เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเกิดประสิทธิภาพ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการ 25 ลุ่มน้ำดำเนินการไปในแนวทางเดียวกัน ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 6 ยุทธศาสตร์ ที่ประชุมได้พิจารณาให้รับความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพปัญหา เป้าหมายเชิงพื้นที่ และแนวทางแก้ไข เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปเป็นแนวทางจัดทำแผนลุ่มน้ำปิงตอนบนปี 2562 ต่อไป.

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 209

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738