ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 พฤษภาคม 2560 / 11:04:57  
เชียงใหม่ให้ความรู้หลักประกันสังคมแก่แรงงานนอกระบบ
เชียงใหม่ให้ความรู้หลักประกันสังคมแก่แรงงานนอกระบบ
เชียงใหม่จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การประกันสังคมตามมาตรา 40 โดยหวังให้แรงงานนอกระบบมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถเข้าถึง บริการของรัฐ พร้อมมีหลักประกันที่มั่นคงในการดำรงชีวิตต่อไป

วันที่ 24 พ.ค. 2560 ที่ห้องสิริภูมิ รร.ฮอลิเดย์การ์เด้นออนด์รีสอร์ท อ.เมืองเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การประกันสังคมตามมาตรา 40 แก่แรงงานนอกระบบ ประจำปี 2560 โดยประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับแรงงานจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น เพื่อชี้แจงและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชน ประชาชนทั่วไป และแรงงานนอกระบบ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกันสังคมตามมาตรา 40 ให้ถูกต้อง เห็นถึงความสำคัญของการมีของการมีหลักประกันสังคม ซึ่งผู้ที่อบรมผระกอบด้วย แรงงานนอกระบบ เครือข่ายแรงงานนอกระบบ และประชาชนทั่วไป จากอำเภอเมือง สันป่าตอง สันกำแพง แม่ริม แม่แตง และอำเภอดอยสะเก็ด โดยมีวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความรู้แก่ผู้อบรม โดยกำหนดจัดอบรม 2 รุ่นๆละ 100 คน ในระหว่างวันที่ 24-25 พ.ค.นี้ ทั้งนี้ สืบเนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ 20 ปี เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยให้ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงาน มีรายได้ และมีการออม เพื่อจะได้มีเงินในการดำรงชีวิตเมื่อไม่สามารถทำงานได้ จากข้อมูลทางสถิติแห่งชาติพบว่าแรงงานนอกระบบมีสัดส่วนเกินครึ่งหนึ่งของผู้มีงานทำและอยู่อาศัยในพื้นที่ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บุคคลเหล่านั้น ได้เข้าถึงบริการของรัฐ โดยเฉพาะการเข้าถึงบริการด้านประกันสังคมและกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการดูแลแรงงานนอกระบบได้เป็นอย่างดี ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายแรงงานนอกระบบให้มีหลักประกันที่มั่นคงในการดำรงชีวิตต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 173

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738