ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 พฤษภาคม 2560 / 16:50:34  
เชียงใหม่ประชุมคณะฯประชาสัมพันธ์แห่งชาติ หวังดึงทุกภาคส่วนมามีส่วนร่วม
เชียงใหม่ประชุมคณะฯประชาสัมพันธ์แห่งชาติ หวังดึงทุกภาคส่วนมามีส่วนร่วม
เชียงใหม่ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ โดยให้ความสำคัญกับเครือข่ายภาคประชาชน หวังดึงให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพิ่มช่องทางในการรับรู้ เข้าใจ เข้าถึง พร้อมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐไปสู่ในพื้นที่ต่างๆต่อไป

วันที่ 26 พ.ค. 2560 ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560 โดยมีหน่วยงานราชการภาครัฐในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วม ซึ่งมีการประชุมหารือการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์ภายใต้แผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564) เพื่อเป็นยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ระดับประเทศ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประด้วย 6 ด้าน คือ 1)ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2)ด้านการสร้างความสามรถในการแข่งขัน 3)ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4)ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม 5)ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ6)ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ พร้อมกันนี้ยังได้ขับเคลื่อนนโยบายสู่ระดับจังหวัดทุกจังหวัด โดยใช้กลไกการประชาสัมพันธ์ของ “รัฐ” เป็นหลัก และแสวงหาความร่วมมือจากภาค “ประชา” ในลักษณะ “ประชารัฐ”
สำหรับการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นช่วงของการถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช จึงเห็นควรให้เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมคุณธรรม ภายใต้ Theme “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อที่พ่อทำ...พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” เพื่อให้เห็นพลังของการประชาสัมพันธ์ที่เป็นภาพรวมของทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ได้คัดเลือกบุคคลต้นแบบในระดับจังหวัดมาจำนวน 9 คน พร้อมมอบเกียรติบัตรแสดงถึงความดีไปเรียบร้อยแล้ว และได้จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบข้อมูล โดยได้รับการตอบรับจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี
ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบันนั้น ช่องทางการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งมีช่องทางที่หลากหลายในการนำไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะสื่อโซเชียลมีเดียที่คนในยุคนี้ใช้รับส่งข้อมูลและนำไปเผยแพร่จำนวนมาก ที่ผ่านมาปัญหาและอุปสรรคของประชาชนคือการไม่เข้าใจและไม่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐ ดังนั้นจึงต้องดึงทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด และควรให้ความสำคัญกับเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งในอดีตเคยมีกลุ่มที่ส่งข้อมูลข่าวสารจากในอำเภอต่างๆเข้ามา หากเราดึงเครือข่ายเหล่านี้เข้ามาร่วมกับภาครัฐได้ จะทำให้การรับรู้และการเข้าถึงของประชาชนง่ายและสะดวกมากกว่าเดิม แต่ที่สำคัญคือตัวของภาครัฐเองจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ก่อนที่จะไปถ่ายทอดให้กับประชาชนทั่วไปทราบ โดยเป็นงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การรับรู้ เข้าใจ เข้าถึง และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนด้วยกลไกประชารัฐต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 191

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738