ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 พฤษภาคม 2560 / 11:09:05  
เชียงใหม่จัดค่ายเยาวชนศาสนสัมพันธ์ทำดีเพื่อพ่อ
เชียงใหม่จัดค่ายเยาวชนศาสนสัมพันธ์ทำดีเพื่อพ่อ
จังหวัดเชียงใหม่จัดค่ายเยาวชนศาสนสัมพันธ์ทำดีเพื่อพ่อ โดยดึงเยาวชนจากแต่ละสถาบันมาร่วมกิจกรรม เพื่อให้เยาวชนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี พร้อมที่จะดำเนินชีวิตให้เป็นแบบอย่างในสังคมต่อไป

วันที่ 27 พ.ค.2560 ที่ พุทธสถานเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนศาสนสัมพันธ์ทำดีเพื่อพ่อ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่จัดขึ้น ซึ่งมีเยาวชนจากสถาบันต่างๆจำนวน 180 คน จาก 18 สถาบันเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและฝึกการปรับตัวอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรักสามัคคีควบคู่ไปกับหลักคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา รวมถึงเพื่อให้เยาวชนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี มีความรักและหวงหวงในสถาบันชาติ ศาสนา และมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ พร้อมกับการดำเนินชีวิตให้เป็นแบบอย่างแก่เยาวชนรุ่นหลังสืบไป
ทั้งนี้ เยาวชนรุ่นใหม่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติในอนาคต เยาวชนที่มีคุณภาพ นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสติปัญญาดีแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วย พระพุทธศาสนาถือเป็นแหล่งคำสอนและระบบจริยธรรมของสังคมไทย เด็กและเยาวชนไทยทุกคนควรได้รับการปลูกฝังหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตและการทำงานในหน้าที่ เพื่อตนเอง ครอบครัว และสังคมโดยรวม ได้อย่างกลมกลืนภายใต้สภาพแวดล้อมในสังคม ซึ่งการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาแก่เด็กและเยาวชน เป็นหน้าที่ของทุกสถาบันหลักในสังคม เริ่มตั้งแต่บ้าน วัด โรงเรียน ตลอดจนถึงชุมชนที่อยู่อาศัย ที่จะต้องร่วมมือกันในการอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้มีความรู้และความเชื่อที่ถูกต้อง มีทัศนคติที่ดีต่อพระพุทธศาสนา ตลอดจนมีประสบการณ์ในการประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนขั้นพื้นฐานของพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 215

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738