ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 พฤษภาคม 2560 / 15:10:36  
เชียงใหม่จัดประชุมลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ
เชียงใหม่จัดประชุมลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมสัมมนาผู้นำ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้านจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อเปิดโอกาสให้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคนและชุมชน

วันที่ 27 พ.ค. 2560 ที่ รร.คุ้มภูคำ อ.เมืองเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้นำ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 120 ระหว่างวันที่ 27 – 28 พ.ค. โดยมีหน่วยงานของตำรวจตระเวนชายแดน ผู้แทนจากศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน ในพระบรมราชานุเคราะห์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้าน จำนวนเกือบ 600 คน เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำ ผู้บริหาร วิทยากร และผู้เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึงรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง และเสนอแนะในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่กิจการให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงบทบาท และหน้าที่ของลูกเสือชาวบ้านอีกด้วย โดยภายในงานประกอบด้วย การประชุมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ รวมถึงการสัมมนาเพื่อหาแนวทางในการดำเนินการให้มีความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
ทั้งนี้ กิจการลูกเสือชาวบ้านได้กำเนิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2514 เป็นต้นมา และยังคงอยู่ถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นองค์กรของประชาชน ดำเนินการโดยประชาชน เพื่อประชาชน และเป็นองค์กรที่ปลูกฝังให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ที่สำคัญคือการสร้างความรัก ความสามัคคีในสังคมและหมู่คณะ โดยใช้กระบวนการลูกเสือชาวบ้าน ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุข และได้ปฏิบัติตามพระบรมราโชบาย กฎ คำปฏิญาณของลูกเสือ ที่สร้างสรรค์สังคมให้มีความสุขตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 229

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738