ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 พฤษภาคม 2560 / 11:49:22  
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดความเข้มแข็ง

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมป่าสักน้อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 พร้อมด้วยนายธวัช พันมา ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนจากศูนย์ยุติธรรมชุมชน จำนวน 8 ศูนย์ รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งสิ้น 60 คน
กระทรวงยุติธรรม ได้กำหนดนโยบายด้านการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำซึ่งสอดรับนโยบายรัฐบาล ในการปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส โดยส่วนหนึ่งกำหนดให้จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบทุกแห่ง และให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมีหน้าที่พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยการประชุมฯในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของศูนย์ดำรงธรรมและศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการให้บริการด้านอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ทั้งนี้ การประชุมฯ ได้มีการจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ "แนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการบริหารจัดการภายในศูนย์ยุติธรรมชุมชนอีกด้วย

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 166

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738