ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 พฤษภาคม 2560 / 23:06:21  
เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรครั้งที่ 5
เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรครั้งที่ 5
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ที่ทำหน้าที่ประธาน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ ดึงภาคประชาชนเป็นแกนหลักในการพัฒนาภาคการเกษตรสู่ความยั่งยืน เตรียมพร้อมเกษตรกร เสนอ ครม.เห็นชอบโครงการ 9,101 (9-10-1) ตามรอยพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี สนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน วางเป้า 9,101 ชุมชน ใน 77 จังหวัด

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น. ที่ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วเชียงใหม่ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรครั้งที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2560 ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายในการปฏิรูปภาคการเกษตร รวมทั้งการพัฒนาประเทศในระยะยาว ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9) เป็นพื้นฐานในการพัฒนาภาคการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วางเป้าใช้ ศพก. 882 ศูนย์ เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตร โดยการนำนโยบายต่างๆ เข้าไปที่เกษตรกรโดยตรง เพื่อสร้างการรับรู้ สะท้อนปัญหาจากพื้นที่ และให้เกษตรกรเรียนรู้การวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่ โดยรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและสนับสนุน ทำให้เกิดการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ ศพก. และเครือข่ายเกษตรกรจะร่วมกับทุกหน่วยงานของรัฐ ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับสินค้าหลัก และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ตามหลัก Zoning และศพก. จะเป็นช่องทางการเรียนรู้ผ่านเกษตรกรต้นแบบ แปลงเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ และฐานการเรียนรู้ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ ศพก. ทั่วประเทศ ในการสร้างความเข้มแข็งและความเชื่อมั่นให้กับรัฐบาล ว่าเกษตรกรมีความพร้อมที่จะเป็นแกนนำภาคการเกษตรในชุมชนได้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดหลักสูตรอบรมให้กับเกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. ทั่วประเทศ ทั้ง 882 คน โดยมีหลักสูตร "เทคนิคการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตร" และการเตรียมตัวสู่ ไทยแลนด์ 4.0 และเกษตร 4.0 เพื่อให้มีทักษะและองค์ความรู้ในการถ่ายทอด การจัดอบรมจะดำเนินไปตามภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งหลังจากการรับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันนี้ เกษตรกรต้นแบบ ศพก. จะต้องตั้งคณะกรรมการชุมชน จำนวน 9,101 ชุมชน ประกอบด้วย ประธานผู้ศพก.ผู้แทนศพก. Smart Famer ฯลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิรูปภาคเกษตรต่อไป

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 319

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738