ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 31 พฤษภาคม 2560 / 14:34:20  
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการประกวด "อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)" ประจำปี 2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการประกวด "อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)" ประจำปี 2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการประกวด "อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)" ประจำปี 2560 เพื่อผลักดันและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการวิจัยและพัฒนา UAV ในประเทศให้สามารถพึ่งพาตนเอง ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้มีการนำ UAV ไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ในวงกว้าง

นางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดกิจกรรมการประกวด “อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)” ประจำปี 2560 เป็นสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภารกิจต่างๆ ได้อย่างสะดวก ลดระยะเวลา ช่วยทุ่นแรง ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะการนำไปใช้งานในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงได้ยาก มีความเสี่ยงหรือเป็นอันตราย ทั้งภารกิจด้านพลเรือน เช่น การสำรวจหรือถ่ายภาพพื้นที่ทางอากาศ การพ่นยาฆ่าแมลง หรือว่านเมล็ดพันธุ์พืช ฯลฯ และภารกิจด้านการทหาร เช่น การลาดตระเวน การสนับสนุนหน่วยรบในระบบอาวุธยิงเล็งหรือการชี้เป้าปัจจุบันการนำ UAV มาใช้งานจริงในภารกิจต่างๆ ของไทยมีแนวโน้มมากขึ้น กอรปกับรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยให้ก้าวสู่ Thailand 4.0 โดยกำหนดให้การพัฒนาหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ และระบบอัตโนมัติเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV สู่การใช้ประโยชน์ เพื่อกระตุ้นความสนใจให้บุคคลทั่วไปเห็นความสำคัญในการพัฒนาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง และเพื่อให้องค์การหรือหน่วยงานต่างๆ ได้นำความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการบินไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น
ในการนี้ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/เอกชน และสมาคม ที่มีความสนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารฯ ได้ที่ www.nrct.go.th และ www.inventorday.nrct.go.th หรือติดตอบสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัยกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 508 และ509 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 309

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738