ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 31 พฤษภาคม 2560 / 14:47:40  
กสร.ลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน
กสร.ลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน
กระทรวงแรงงานลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สร้างการรับรู้ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้างโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว ให้รับทราบสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เพื่อไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันปัญหาการใช้แรงงานผิดกฎหมายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดโครงการรณรงค์ ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยส่งพนักงานตรวจแรงงานเข้าไปในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (จังหวัดตราด ตาก มุกดาหาร สระแก้ว สงขลา เชียงราย กาญจนบุรี นครพนม หนองคาย และนราธิวาส) เพื่อรับและวินิจฉัยคำร้อง ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่นายจ้าง ลูกจ้างและแรงงานต่างด้าว และประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรม “โครงการบริหารจัดการด้านแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” นำร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด สระแก้ว ตาก และสงขลา เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้างไทย ลูกจ้างต่างด้าว หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน สร้างการรับรู้ให้แก่เจ้าของสถานประกอบกิจการ โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว ที่เดินทางเข้ามาทำงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้รับทราบเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง การมีส่วนร่วมและเป็นเครือข่ายป้องกันปัญหาการใช้แรงงานผิดกฎหมายการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน โดยในรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีนายจ้าง ลูกจ้างได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาให้ได้รับสิทธิตามกฎหมาย จำนวน 2,544 คน คิดเป็นร้อยละ 56.53 (เป้าหมาย 4,500 คน)
โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาศักยภาพแรงงานและสถานประกอบกิจการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก เป็นกลยุทธหนึ่งที่สอดรับกับแผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และการสนับสนุนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) และเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายแรงงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งสามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และบรรยากาศการลงทุนที่ดีอีกด้วย

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 194

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738