ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 มิถุนายน 2560 / 13:06:53  
โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน) รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน) รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2560
จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 6 ซึ่งรุ่นนี้ได้จากการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินฯในแต่ละอำเภอ โดยหวังว่าจะทำให้ผู้อบรมไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

วันนี้ 2 มิ.ย. 60 เวลา 11.00 น. ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพติด (ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน) รุ่นที่ 6 ประจำปี 2560 โดยมีวัตุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ลดละเลิกพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นคนดีของสังคม ซึ่งจะได้รับฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ โทษภัยของยาเสพติด และแนวทางในการเลิกใช้ยาเสพติดและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยเน้นหลักแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางในการส่งเสริมอาชีพ เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงไก่และปลา การเพาะเห็ดขายเป็นอาชีพ การฝึกอาชีพต่างๆเช่นช่างไม้ ช่างไฟ ช่างซ่อมรถ เพื่อที่ทุกคนเมื่อกลับไปอยู่ในสังคมแล้ว จะได้มีอาชีพติดตัว ซึ่งหลังการฝึกอบรมแต่ละรุ่น เมื่อผู้รับการบำบัดกลับไปยังภูมิลำเนา เราก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อดูพฤติกรรมว่าเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจริงหรือไม่ ซึ่งเชื่อว่าโครงการนี้จะทำให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก สำหรับค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 6 นั้น ได้จากบูรณาการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินฯในแต่ละอำเภอ แล้วนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมของรัฐบาล ซึ่งรุ่นที่ 6 ประกอบด้วย ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ จำนวน 15 แห่ง ได้แก่ อำเภอจอมทอง แม่แจ่ม ดอยสะเก็ด แม่แตง แม่ริม สะเมิง พร้าว สันป่าตอง สันกำแพง หางดง ฮอด ดอยเต่า แม่ออน อำเภอดอยหล่อ และอำเภอกลัยาณิวัฒนา โดยโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่ 2560 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 800 คน แบ่งออกเป็น 8 รุ่น รุ่นละ 100 คน โดยรุ่นที่ 6 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-12 มิถุนายน 2560 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 343

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738