ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 มิถุนายน 2560 / 16:05:10  
คณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับด้านการยุติธรรม กฎหมาย และคดีความ คณะที่ 1 ลงพื้นที่เชียงใหม่
คณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับด้านการยุติธรรม กฎหมาย และคดีความ คณะที่ 1 ลงพื้นที่เชียงใหม่
คณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับด้านการยุติธรรม กฎหมาย และคดีความ คณะที่ 1 ลงพื้นที่เชียงใหม่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อร้องเรียน การบริหารกองทุนหมู่บ้านชุมชนการเคหะเชียงใหม่ ตำบลหนองหอย นำข้อมูลเสนอนายกรัฐมนตรี

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พันตำรวจโท พงศ์อินทร์ อินทรขาว ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะทำงานเพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และคณะ ลงพื้นจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ภายหลังมีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารกองทุนหมู่บ้านชุมชนการเคหะเชียงใหม่ ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังนายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ร้อง และผู้ถูกร้องประชุมหารือเพื่อไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายรัฐบาล
ตามข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยนายแสวง แคล่วคล่อง กับพวก ขอให้พิจารณาตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชนการเคหะเชียงใหม่ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จากการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ไม่ชอบตามระเบียบ และได้มีการเลือกตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 แต่ไม่สามารถรับรองสถานภาพของคณะกรรมการกองทุนชุดใหม่ จำนวน 7 คน ด้วยเสียงสมาชิก 3 ใน 4 ได้ รวมถึงให้ตรวจสอบบัญชีงบดุลของกองทุน
ทั้งนี้ ท่านผ่านมาได้มีการประสานงานระดับพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย กรณีการรับรองสถานภาพของคณะกรรมการชุดใหม่ 7 คน ได้เร่งรัดให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ(สทบ.) ไปดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว และให้ถูกต้องตามระเบียบ ส่วนการตรวจสอบบัญชีงบดุลของกองทุนฯ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) เข้าตรวจสอบแล้ว อยู่ระหว่างสรุปรายงานและจะแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป
ขณะเดียวกัน ได้ขอให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ไปหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหายในเงื่อนแง่ของกฎหมายอย่างอื่น หากมีก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น ซึ่งทั้งผู้ร้อง และผู้ถูกร้องพอใจผลการติดตามตรวจสอบของคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับด้านการยุติธรรม กฎหมาย และคดีความ คณะที่ 1 ในความพยายามที่จะหาทางยุติปัญหาข้อขัดแย้ง และให้กองทุนดำเนินงานต่อไปอย่างราบรื่น
พันตำรวจโท พงศ์อินทร์ กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มีความมุ่งมั่นให้การดำเนินการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านชุมชน มีความถูกต้อง รวดเร็ว ชอบธรรม เกิดประโยชน์กับประชาชนในการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐอย่างแท้จริง ซึ่งตนจะนำข้อมูลจากการประชุมหารือรายงานให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบต่อไป

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 237

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738