ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 มิถุนายน 2560 / 14:34:01  
จ.เชียงใหม่ ร่วมส่งเสริมให้เยาวชนหันมาดื่มนม พร้อมช่วยเกษตรกรในไทย
จ.เชียงใหม่ ร่วมส่งเสริมให้เยาวชนหันมาดื่มนม พร้อมช่วยเกษตรกรในไทย
พ่อเมืองเชียงใหม่ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อให้ประชาชนและเยาวชน หันมาสนใจการบริโภคน้ำนมสะอาด มีคุณภาพ และเป็นการช่วยเกษตรกรในประเทศไทยอย่างแท้จริง

วันที่ 3 มิ.ย. 2560 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมเซนต์ยอเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการร้านไทยเดนมาร์ค ระหว่างองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการและสร้างค่านิยมในการบริโภคนมสดและนมสดแปรรูปให้แก่เยาวชน นักเรียน รวมถึงสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตให้กับผู้ประกอบการได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการเพิ่มช่องทางในการจำหน่าย ยกระดับมาตรฐานการผลิต เพื่อความปลอดภัยและสุขที่ดีของผู้บริโภค ซึ่งถือได้ว่าโครงการนี้น่าลงทุนและสามารถทำเป็นแผนธุรกิจต้นแบบที่ทางรัฐบาลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนหันมาสนใจการบริโภคน้ำนมสะอาด มีคุณภาพ และเป็นการช่วยเกษตรกรในประเทศไทยอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือ อ.ส.ค. เป็นองค์กรที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2505 เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมและแปรรูปน้ำนมดิบให้คนไทยสามารถบริโภคอย่างทั่วถึง โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เยาวชนและนักเรียนในวัยที่กำลังเจริญเติบโต ควรมีโอกาสบริโภคนมสดให้มากยิ่งขึ้น จึงได้ร่วมมือกับทุกฝ่ายในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และดำรงรักษาคุณภาพนั้นไว้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 217

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738