ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 มิถุนายน 2560 / 17:29:37  
เชียงใหม่ kick off โครงการ "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา"
เชียงใหม่ kick off โครงการ "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา"
เชียงใหม่บูรณาการกับทุกภาคส่วนระดมกำลัง แก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา โดยจะนำเศษวัชพืชที่ถูกกำจัดจะนำไปแปรสภาพเป็นปุ๋ยเพื่อใช้ในการเกษตรต่อไป

วันที่ 5 มิ.ย. 2560 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณลำเหมืองห้า บ้านร้องสัก ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย เป็นประธาน เปิดกิจกรรม kick off โครงการ ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา เพื่อเป็นตัวอย่างให้พื้นที่อื่นๆนำไปปฏิบัติ ขยายผล โดยได้บูรณาการจากหลายภาคส่วน อาทิ สำนักชลประทานที่ 1 ทหารจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 เชียงดาว ทหารกองพันพัฒนาที่ 3 ตำรวจภูธร สภ.สันทราย ตลอดจนหัวหน้าส่วนราช กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากที่นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำสายหลัก และแหล่งน้ำสาธารณะทั้งที่เป็นแหล่งน้ำปิด และแหล่ง น้ำเปิด รวมทั้งพื้นที่เหนือเขื่อนต่างๆ โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการขับเคลื่อนในการกำจัดผักตบชวา เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติและเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในรูปแบบของประชารัฐอย่างยั่งยืน ซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการกำจัดผักตบชวา หน่วยงานราชการ หน่วยงานทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ โดยดำเนินการในรูปแบบของ “ประชารัฐร่วมใจ” มีการสำรวจแบ่งพื้นที่ และหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ไม่ซ้ำซ้อน ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมสรรพกำลัง เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรเข้าดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อเร่งระบายน้ำ และฟื้นคืนความสมบูรณ์ให้กับแม่น้ำลำคลอง ปลอดจากวัชพืชและขยะต่างๆ โดยผักตบชวาและวัชพืชที่ถูกกำจัดจะนำไปแปรสภาพเป็นปุ๋ยเพื่อใช้ในการเกษตรต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 337

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738