ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 มิถุนายน 2560 / 19:17:35  
มจร. กรรมการศาสนาจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
มจร. กรรมการศาสนาจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับภาคเหนือตอนบนในระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2560

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พระครูสุนทรสังฆพินิต ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจำปีงบประมาณ 2560 กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับภาคเหนือตอนบนในระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2560 ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เข้ารับการอบรมสัมมนา จำนวน 300 รูป (จาก มจร.วิทยาเขตภาคเหนือ 250 รูป และจาก มมร.ทั่วภาคเหนือ 50 รูป) ซึ่งในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09:00 น. พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร. และนายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา ร่วมเป็นประธาน ส่วนในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 15:00 น. พระเทพสิงหวราจารย์ รองอธิการบดี มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานปิดการประชุม และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงแนวทางการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริในการพัฒนาสังคมและชุมชน เพื่อมอบนโยบายการทำงานด้านการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการกับการสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในสถานศึกษาแก่พระสอนศีลธรรม และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนา ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จะมีกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม ชี้แจงหลักการ แนวคิดตามหลักปรัชญาพอเพียงตามแนวพระราชดำริ แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาบูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมอบนโยบายการทำงานด้านพัฒนาสังคมและชุมชนสู่ความเป็นวิถีพุทธด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 203

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738