ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 มิถุนายน 2560 / 19:36:04  
เชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ช.ภ.จ.เชียงใหม่) ครั้งที่ 4/2560
เชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ช.ภ.จ.เชียงใหม่) ครั้งที่ 4/2560
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ช.ภ.จ.เชียงใหม่) ครั้งที่ 4/2560 เพื่อเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายวรพงษ์ บุญเคลือบ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2560 ไปแล้ว จำนวน 21 อำเภอ สรุปความเสียหายเบื้องต้นพื้นที่ประสบวาตภัย 95 ตำบล 537 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 10,735 ครัวเรือน จำนวน 39,967 คน อาคารสิ่งก่อสร้าง 8,941 แห่ง พื้นที่การเกษตร 5,431 ไร่ ความเสียหายด้านอื่นๆ อีก 49 รายการ
สำหรับสถานการณ์อุทกภัย เกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นมา โดยข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2560 จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินไปแล้วรวม 10 อำเภอ สรุปความเสียหายเบื้องต้น พื้นที่ประสบภัย 23 ตำบล 130 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อนเดือดร้อน 9,804 ครัวเรือน จำนวน 25,099 คน อาคารสิ่งก่อสร้าง 1,452 แห่ง พื้นที่การเกษตร 197.2 ไร่ ประมง 3 กระชัง/บ่อ ปศุสัตว์100 ตัว สิ่งสาธารณประโยชน์/ถนน 44 สาย สะพาน/คอสะพาน 6 แห่ง เมือง/ฝาย 9 แห่ง ความเสียหายด้านอื่นๆ อีก 15 รายการ ทั้งนี้ เบื้องต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน องค์กร และภาคประชาชน ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยแล้ว ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงประชุมหารือและวางมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาวาตภัยและอุทกภัยต่อไป

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 228

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738