ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 มิถุนายน 2560 / 16:14:06  
เชียใหม่ เปิดงานมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ปี 2560
เชียใหม่ เปิดงานมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ปี 2560
จังหวัดเชียใหม่ เปิดงานมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิต และบริโภคมะม่วง ที่มีคุณภาพและปลอดภัย ได้มาตรฐานส่งออก

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ที่บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ปี 2560 พร้อมด้วยนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเครือข่ายชาวสวนมะม่วง และสมาชิกผู้ร่วมงานภาคเอกชนเข้าร่วมงาน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ปลูกมะม่วงที่มีความสำคัญ เนื่องจากมีดินอุดมสมบูรณ์ การระบายน้ำดี สภาพภูมิอากาศเย็นตลอดปี ทำให้มะม่วงมีคุณภาพที่ดี สีสวย รสชาติดี นอกจากนั้น ยังออกล่าฤดูเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ทำให้ได้เปรียบทางการตลาด
สำหรับการจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 ในครั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายชาวสวนมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 7- 9 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณลานด้านหน้า ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิต และบริโภคมะม่วง ที่มีคุณภาพและปลอดภัย ได้มาตรฐานส่งออก ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกมะม่วงกว่า 55,000 ไร่ มีผลผลิตออกสู่ตลาด ปีละ 71,000 ตันต่อปี และยังมีศักยภาพด้านการตลาด ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ น้ำดอกไม้สีทอง โชคอนันต์ มหาชนก นวลคำ และมะม่วงมัน ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในปีนี้คาดว่าจะส่งออกมะม่วงกว่า 60,000 ตัน มูลค่ากว่า 500 ล้านบาท และส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ความสำคัญจึงได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานผ่านโครงการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการจัดงาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการบริโภคมะม่วงของจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพความปลอดภัยเพื่อการส่งออก นำเงินรายได้เข้าประเทศยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร ตลอดจนส่งเสริมการติดต่อเจรจาการค้าระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการโดยตรง ทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการตลาดมะม่วงเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตนี้ ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การออกร้านและจำหน่ายมะม่วงราคาชาวสวนและของดีเมืองเชียงใหม่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 25 อำเภอ นิทรรศการองค์ความรู้มะม่วงนอกฤดูแบบครบวงจรของสถาบันการศึกษา ภาครัฐและเอกชน การประกวดผลผลิตมะม่วง 15 ประเภท ประกวดมะม่วงยักษ์ และการจำหน่ายกล้าพันธุ์มะม่วงและไม้ผลพันธุ์ดี สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาในเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะม่วง 10 อำเภอ ตลอดจนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่และกลุ่มตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 248

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738