ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มิถุนายน 2560 / 15:53:53  
โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดจังหวัดเชียงใหม่ Season 4 "แบบนี้ก็ได้เหรอ"
โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดจังหวัดเชียงใหม่ Season 4 "แบบนี้ก็ได้เหรอ"
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดจังหวัดเชียงใหม่ Season 4 "แบบนี้ก็ได้เหรอ" โดยให้ความรู้ความเข้าใจ พร้อมส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น

วันที่ 10 มิ.ย. 2560 ที่ ห้องประชุมอาคารไกรสรราชสีห์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดจังหวัดเชียงใหม่ Season 4 “แบบนี้ก็ได้เหรอ” โดยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น มีจิตสำนึก มีค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และแสดงศักยภาพเชิงบวก กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยมีผู้แทนคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่จำนวนกว่า 100 คนเข้าร่วมในกิจกรรม
ทั้งนี้ ที่ผ่านมารัฐบาลได้ประกาศนโยบาย ด้านความมั่นคงของชีวิตและสังคม ประเด็นเด็กและเยาวชน โดยส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ด้วยการให้เด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย มีความรู้คู่จริยธรรม ส่งเสริมการพัฒนาครอบครัว มีความมั่นคง มีความสัมพันธภาพที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการเชื่อมประสานชุมชนให้มีบทบาทในการป้องกันคุ้มครองเด็กและเยาวชน ตลอดจนสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 274

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738