ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มิถุนายน 2560 / 21:34:28  
รองนายกเทศมนตรีจังหวัดเชียงใหม่ออกรายการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน"
รองนายกเทศมนตรีจังหวัดเชียงใหม่ออกรายการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน"
รองนายกเทศมนตรีจังหวัดเชียงใหม่ออกรายการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน" ระบบ F.M. ความถี่ 93.25 MHz

วันที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ นายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ เรื่องสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2560 จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2560 ไปแล้ว จำนวน 21 อำเภอ สรุปความเสียหายเบื้องต้นพื้นที่ประสบวาตภัย 95 ตำบล 537 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 10,735 ครัวเรือน จำนวน 39,967 คน อาคารสิ่งก่อสร้าง 8,941 แห่ง พื้นที่การเกษตร 5,431 ไร่ ความเสียหายด้านอื่นๆ อีก 49 รายการ สำหรับสถานการณ์อุทกภัย มีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 โดยวันที่ตกหนักสุดเริ่มในวันที่ 18 พฤษภาคม ถึง 19 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นมา ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาในการดูแลรักษาไม่ทิ้งขยะสิ่งกีดขวางในพื้นที่ชุมชน ทั้งในลำคูไหว คลองแม่ข่า คลองแม่ข่าน้อย เพื่อให้ไม่มีสิ่งกีดขวางทางน้ำ ทำให้ช่วยให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งพบว่าสาเหตุมาจากน้ำระบายลงท่อไม่ทันเพราะมีตะกอน และขยะอุดตันในท่อระบายน้ำเป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้ ในช่วงนี้ยังมีการเฝ้าระวังในเรื่องของโรคที่มากับช่วงหน้าฝนหลายโรค ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคมของทุกปี มักพบเด็กป่วยเป็นโรค มือ เท้า ปาก เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นฤดูฝนอากาศชื้น เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดี และเป็นช่วงที่โรงเรียนเปิดเทอมเด็กอยู่รวมกันจำนวนมาก ทำให้เกิดการแพร่กระจายโรคได้ง่าย โดยพบผู้ป่วยในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด 430 ราย อำเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ อำเภอเมือง จำนวน 49 ราย ซึ่งพบมากสุดจะอยู่ในกลุ่มเด็กเล็ก 0-4 ปี ขณะที่ สสจ.เชียงใหม่ ได้เฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก และประสานสถานศึกษาโดยเฉพาะศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก ให้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคนี้อย่างเข้มงวด จากนั้นได้พูดถึงงาน LANNA EXPO 2017 ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า และเป็นเหมือนงานแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการ ทั้งกลุ่มที่เป็น SME วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และกลุ่มของผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมเพื่อนำผลิตภัณฑ์สินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนทั้ง 4 จังหวัด นำมาแสดงให้พี่น้องชาวเชียงใหม่และภาคเหนือได้มาชมและดูสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากฝีมือและความคิดสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาของชุมชนเรา จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่และภาคเหนือ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ มา ชม ชิม ช็อป สินค้าและผลิตภัณฑ์ในงาน LANNA EXPO 2017 ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ และเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ ร่วม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย (ภาคเหนือ)” ในวันที่ 10-14 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ข่วงพะยอม หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ด้วยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมของทั้ง 16 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เกิดการต่อยอดและสร้างอาชีพทางวัฒนธรรม รวมถึงปลูกจิตสำนึกรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของประชาชนให้ตระหนักในคุณค่าของความเป็นวิถีถิ่น วิถีไทย ให้คงอยู่สืบไป

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 207

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738