ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มิถุนายน 2560 / 14:26:29  
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวก ( GECC ) จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวก ( GECC ) จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวก( GECC ) ด้านการพัฒนานวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มมาตรฐานการให้บริการแก่ประชาชน

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางติดตามการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ด้านการพัฒนานวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ จังหวัดชียงใหม่เป็น 1 ใน 10 ศูนย์ราชการสะดวกที่เป็นต้นแบบ ซึ่งมีการใช้นวัตกรรมและการพัฒนาการให้บริการที่มีประสิทธิภาพตรงตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ปี 2558 ในการอำนวยความสะดวก
นายกรัฐมนตรีได้มีนโนบายในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ให้ทุกกระทรวง กรม จังหวัด และรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการจัดให้มีศูนย์ราชการสะดวก หรือ Government Easy Contact Center ชื่อย่อว่า “GECC” เพื่อทำหน้าที่ให้นำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อการให้บริการจากหน่วยงานรัฐ
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ศูนย์ราชการสะดวกของจังหวัดเชียงใหม่สามารถนำการพัฒนานวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ความความสะดวก รวดเร็ว แก่ประชาชน และการให้ความสำคัญกับบุคคลพิเศษ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนพิการ ซึ่งถือว่าเป็นความพยายามของภาครัฐที่ได้ปรับปรุงพัฒนากระบวนการการให้บริการ ซึ่งทำให้ประชาชนได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งลดขั้นตอนการทำงานทำให้สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเราใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ เชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทำให้ประชาชนที่มาติดต่อไม่จำเป็นต้องเอาสารมาเป็นจำนวนมาก เพื่อให้เป็นศูนย์ราชการสะดวกที่มีมาตรฐานการให้บริการแก่ประชาชน
อย่างไรก็ตามจากนี้ไปทางคณะอนุกรรมการฯ จะรวบรวมรายละเอียดเพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯชุดใหญ่ ที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อพัฒนาศูนย์ราชการสะดวกทั้ง76 จังหวัดทั่วประเทศ

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 290

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738