ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มิถุนายน 2560 / 21:55:35  
วันแรก ชาวเชียงใหม่ เกือบ 300 คน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ มากที่สุดในประเทศ
วันแรก ชาวเชียงใหม่ เกือบ 300 คน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ มากที่สุดในประเทศ
วันแรก ชาวเชียงใหม่ เกือบ 300 คน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ทั้ง 25 อำเภอ มากที่สุดในประเทศ

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด และอำเภอ 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ รับข้อคิดเห็นและตอบคำถามนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ ตามที่ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เพื่อให้ประชาชนตอบและแสดงความคิดเห็นผ่านศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัด ประกอบด้วย 1.ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ 2.หากไม่ได้จะทำอย่างไร 3.การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวไม่คำนึงถึงเรื่องอนาคตของประเทศ และเรื่องอื่นๆ เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่นั้น ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง 4.ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมือง ที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้อีก แล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีอะไร ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องดังกล่าวทั้ง 4 ประเด็น มิใช่การสำรวจความคิดเห็นหรือการทำโพลของรัฐบาลแต่อย่างใด แต่เป็นเพียงการให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเพื่อให้รัฐบาลและส่วนราชการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการต่อไป
ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี ผ่าน ศดธ.เชียงใหม่ จำนวน 31 ราย ศดธ.อ.เมืองเชียงใหม่ จำนวน 6 ราย ศดธ.อ.จอมทอง จำนวน 7 ราย ศดธ.อ.แม่แจ่ม จำนวน 30 ราย ศดธ.อ.เชียงดาว จำนวน 5 ราย ศดธ.อ.แม่แตง จำนวน 8 ราย ศดธ.อ.แม่ริม จำนวน 2 ราย ศดธ.อ.สะเมิง จำนวน 3 ราย ศดธ.อ.ฝาง จำนวน 8 ราย ศดธ.อ.แม่อาย จำนวน 3 ราย ศดธ.อ.พร้าว จำนวน 8 ราย ศดธ.อ.สันป่าตอง จำนวน 3 ราย ศดธ.อ.สันกำแพง จำนวน 31 ราย ศดธ.อ.สันทราย จำนวน 4 ราย ศดธ.อ.หางดง จำนวน 3 ราย ศดธ.อ.ฮอด จำนวน 20 ราย ศดธ.อ.ดอยเต่า จำนวน 25 ราย ศดธ.อ.อมก๋อย จำนวน 4 ราย ศดธ.อ.สารภี จำนวน 43 ราย ศดธ.อ.เวียงแหง จำนวน 3 ราย ศดธ.อ.ไชยปราการ จำนวน 34 ราย ศดธ.อ.แม่วาง จำนวน 34 ราย ศดธ.อ.แม่ออน จำนวน 2 ราย ศดธ.อ.ดอยหล่อ จำนวน 2 ราย และศดธ.อ.กัลยาณิวัฒนา จำนวน 2 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 292 ราย
ประชาชนที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถเดินทางมาด้วยตนเอง ได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด หรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้แสดงความคิดเห็นต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและกรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และรายการอื่นๆ ตามแบบ พร้อมลงรายมือชื่อผู้แสดงความคิดเห็น โดยแบบสอบถามความคิดเห็น สามารถรับได้ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด หรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 282

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738