ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2560 / 13:58:17  
การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 2560/61
การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 2560/61
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และ ธ.ก.ส. ร่วมกับคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด เพื่อตรวจติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2560-2564

วันนี้ 13 มิ.ย. 60 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปี 2560/61 ผ่านระบบ VDO Conference ตามที่ นบข. มีมติเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 60 เห็นชอบแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 โดยแบ่งเป็น 8 ด้านคือ สร้างความเข้มแข็งแก่ชาวนาและองค์กรชาวนา การบริหารจัดการพื้นที่ปลูกและปริมาณให้เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว การยกระดับคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานสินค้าข้าว เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์ พัฒนาศักยภาพและสร้างความเป็นธรรมในระบบการค้าข้าว การสร้างค่านิยมการบริโภคข้าว และการวิจับ พัฒนาและสร้างนวัตกรรมข้าว ซึ่งจากการสำรวจเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร รวมพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2560/61 มีพื้นที่ 66.68 ล้านไร่ และมีผลผลิต 29.50 ล้านตัน ทั้งนี้ได้มอบหมายให้แต่ละจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผลิตข้าวที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้ราคาสูง ประชาสัมพันธ์ให้กับโรงสีในการรับซื้อข้าวจากนาแปลงใหญ่โดยเงื่อนไขการรับซื้อเป็นไปตามคุณภาพและไม่มีการสร้างภาระแก่ผู้ประกอบการ รวมไปถึงการส้รางความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร และผู้ประกอบการ ให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการเชื่อมโยงให้ชัดเจนและทั่วถึง และเร่งให้จังหวัดที่ยังไม่ได้ดำเนินการดำเนินการจับคู่ให้แล้ว เสร็จในเดือน ถุนายน 2560 นี้ และได้ขอความร่วมมือประชาชนให้แจ้งขึ้นทะเบียนข้าวภายใน 15 วัน ไปจนถึง 60 วัน โดยให้ไปขึ้นทะเบียนกับกรมสงเสริมการเกษตร เพื่อที่จะได้ขึ้นทะเบียนและทำการดูแลอย่างทั่วถึง

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 201

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738