ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2560 / 15:58:09  
ม.แม่โจ้ จัดอบรมเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้เยาวชนฟรี
ม.แม่โจ้ จัดอบรมเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้เยาวชนฟรี
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ม.แม่โจ้ จัดการฝึกอบรมเรื่อง การเลี้ยงไก่พื้นเมือง เพื่อถ่ายทอดความรู้ ในเรื่องการผลิตสัตว์ หวังสร้างนักสัตวบาลที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมให้เยาวชน ครู ได้มีคู่มือเลี้ยงสัตว์ทั่วไปไว้ศึกษาต่อไปในอนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ในปัจจุบันเยาวชนยังขาดความรู้ที่แท้จริงทางด้านการเลี้ยงสัตว์ ด้านผลกระทบจากการเลี้ยงสัตว์ต่อสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้บริโภคผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการนักสัตวบาลก้าวหน้าสำหรับเยาวชน เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และปลุกจิตสำนึกให้กับนักเรียน ในเรื่องการผลิตสัตว์ สร้างนักสัตวบาลที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้เยาวชน ครูและโรงเรียนได้มีคู่มือหลักการเลี้ยงสัตว์ทั่วไปไว้ศึกษาต่อไปในอนาคต และเป็นแนวทางสำหรับการศึกษาต่อทางสัตวบาลในระดับที่สูงขึ้น อันจะนำมาซึ่งความเป็นอยู่อย่างพอเพียง เป็นอาชีพที่ไม่เป็นที่น่ารังเกียจของสังคม และสามารถผลิตสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้การเลี้ยงสัตว์สามารถอยู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน เหนืออื่นใดเยาวชนจะได้เป็นประชากรที่ดีในอนาคต เป็นคนที่เอื้ออาทรต่อสังคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
สำหรับการอบรมนี้ในครั้งนี้ จะได้เรียนรู้ในทุกกระบวนการของการเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ เรื่อง การเลี้ยงไก่พื้นเมือง การจัดการอาหารไก่พื้นเมือง โรคและการสุขาภิบาลฟาร์ม รวมถึงการทำวัคซีน และการส่องไข่ฟัก โดยจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคารศูนย์สัตวศาสต์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ จัดอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หากท่านที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ครรชิต ชมภูพันธ์ โทร .086-9225086 Line id:0869225086 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 970

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738