ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2560 / 23:38:16  
รองนายกรัฐมนตรี เปิดงานนิทรรศการถาวรในพิพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
รองนายกรัฐมนตรี เปิดงานนิทรรศการถาวรในพิพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
รองนายกรัฐมนตรี เปิดงานนิทรรศการถาวรในพิพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ เพื่อประชาชนได้ศึกษาหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะ และวัฒนธรรม

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น. ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการถาวรในพิพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ พร้อมด้วยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก
กรมศิลปากรได้ดำเนินการปรับปรุงนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ให้มีเนื้อหาทางวิชาการและเทคนิคการจัดแสดงที่ทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดีแก่ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าและสงวนรักษามรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยดำเนินการเสร็จแล้วในพุทธศักราช 2560 เป็นวาระครอบรอบ 44 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ และทอดพระเนตรนิทรรศการถาวรภายในอาคาร เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2516 พร้อมพระราชทานพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า “การจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานให้ได้ผลสมบูรณ์ตามหลักการและวัตถุประสงค์อย่างแท้จริงนั้น ทำได้ไม่ง่ายนัก เพราะต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนพร้อมกันหลายด้าน นอกจากวัตถุสิ่งของจำนวนมากมายและอาคารที่อันเหมาะสมแล้ว ยังต้องมีกำลังงบประมาณ มีกำลังเจ้าหน้าที่ที่สามารถอย่างพอเพียงด้วย งานจึงจะดำเนินไปได้เต็มรูป”
นอกจากนี้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นอาคารจตุรมุขทรงไทยประยุกต์สองชั้น ประดับยอดจั่วด้วยกาแลแบบศิลปะพื้นเมือง จัดแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่รวบรวมได้จากทางภาคเหนือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บรรดานักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นทางหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้าง ความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองแต่อดีตกาลแก่ชาวภาคเหนือ แบ่งเนื้อหาการจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น นิทรรศการชั้นล่าง ประกอบด้วย พัฒนาการพระพุทธรูปศิลปะล้านนา พระแสนแซว่ พระพิมพ์ล้านนา เครื่องสักการะและพุทธบูชาในพระพุทธศาสนา โบราณวัตถุพบที่อำเภอฮอด เครื่องถ้วยล้านนา จิตรกรรมล้านนา และศิลปะในประเทศไทย นิทรรศการชั้นบน ประกอบด้วย คติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนาในอาณาจักรล้านนา ความสัมพันธ์ระหว่างเชียงใหม่และราชสำนักสยาม ล้านนาสมัยรัตนโกสินทร์ ล้านนาภายใต้การปกครองของพม่า อาณาจักรล้านนา สมัยประวัติศาสตร์ในภาคเหนือ และสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในภาคเหนือ โบราณวัตถุชิ้นสำคัญ อาทิ เศียรพระแสนแซว่ สำริด ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ 19-20 รอยพระพุทธบาท ไม้ประดับมุกและกระจก ศิลปะล้านนาปลายพุทธศตวรรษที่ 20 -ต้นพุทธศตวรรษที่ 21 เครื่องสักการะพระรัตนตรัย หีบพระธรรม เครื่องถ้วยจีน นอกจากนี้ ยังได้จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร คราวเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2516 อันแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่องานด้านอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ได้ ทุกวันพุธ-วันอาทิตย์ ( ปิดวันจันทร์ - วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 241

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738