ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มิถุนายน 2560 / 16:09:53  
ประชุมโครงการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ประชุมโครงการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมโครงการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2568 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในภาคเหนือร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อกำหนดแนวทางนโยบายและมาตรการการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมโครงการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2568 ในระดับพื้นที่ โดยสำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศจัดขึ้น ซึ่งมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากภาคส่วนต่างๆในภาคเหนือ รวมทั้งภาคประชาสังคมเข้าร่วมจำนวน 120 คน
โดยจัดขึ้นเพื่อแสดงความคิดเห็น วิสัยทัศน์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียน ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ โดยเฉพาะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเชื่อมโยงกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาระหว่างประเทศที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่หลายปัจจัยที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นและอาจส่งผลในวงกว้างต่อสังคมโลก อาทิ การตัดไม้ทำลายป่า หมอกควันข้ามแดน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น โดยจังหวัดเชียงใหม่มีที่ตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเหนือ-ใต้ หรือที่เรียกว่า North – South Corridor และมีความสำคัญในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาของภาคเหนือ ทั้งทางด้านการค้าระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน การศึกษา การท่องเที่ยวแบบธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรม รวมถึงเป็นประตูหน้าด่านด้านการขนส่งทางอากาศในภาคเหนือของประเทศไทยด้วย
สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ ได้จัดให้มีเวทีอภิปรายวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2568 และแผนงานประชาคมอาเซียน พ.ศ.2559-2568 กับการเชื่อมโยงสู่การบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง จังหวัดเชียงใหม่กับการประชาคมอาเซียน ในบริบทของการพัฒนาที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และอภิปราย สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงแนวนโยบายและมาตรการในการรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันอภิปราย เพื่อกำหนดแนวทางนโยบายและมาตรการการจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปัญหามลพิษที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 151

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738