ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มิถุนายน 2560 / 17:53:07  
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันนี้ (15 มิ.ย. 60) เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าพบปะประชาชน ซึ่งมีการให้บริการงานในหน้าที่ การให้ความรู้ ตอบข้อหารือ การมอบเงินสงเคราะห์ และการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน รัฐบาลได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัด อำเภอ ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ออกให้บริการประชาชน ในลักษณะ One Stop Service ซึ่งเป็นการให้บริการเชิงรุก และนอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ให้ความสำคัญในนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" โดยได้ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนมาให้บริการ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน พร้อมกันนี้ ได้มีการมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 5 ทุ่น มอบพันธ์ปลา 5 ตำบล และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 250 ชุด และผ้าห่มจำนวน 100 ผืน ทั้งนี้ ได้มีการประชุม "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบปะประชาชน" ซึ่งสภาพปัญหาการภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำที่มีคุณภาพดี เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การอุปโภค บริโภค การเกษตร การปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การอุตสาหกรรม การคมนาคมทางน้ำ เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำรงชีพของประชาชนอำเภอแม่วาง และในอำเภอข้างเคียง ซึ่งราษฎรอำเภอแม่วางต้องการให้มีการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว และสร้างอ่างเก็บน้ำแม่วาง และพัฒนาระบบชลประทาน เพื่อผันน้ำจากแม่วางเข้าสู่อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว เพื่อใช้สำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภค รวมไปถึงพบมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า เพื่อบุกเบิกเป็นที่ทำกินอยู่ในพื้นที่ ต.แม่วิน ภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำที่มีคุณภาพดี สำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การอุปโภค บริโภค การเกษตร การปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการแพร่ระบาดของยาเสพติดจากภายนอกพื้นที่ และจากเยาวชนที่เข้าไปในศึกษาในตัวเมืองที่จะนำยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่อำเภอแม่วาง โดยจะได้เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงานทุกภาคส่วน และอบรมให้ความรู้และพัฒนาอาชีพเสริมให้กับผู้เข้ารับการบำบัดเพื่อกลับคืนเป็นคนดีสู่สังคม ทั้งนี้ยังได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนชาวบ้านในอำเภอแม่วาง ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อแสดงความจงรักภักดี ร่วมเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช พร้อมกับคนไทยทั้งประเทศ

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 316

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738