ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มิถุนายน 2560 / 14:37:24  
เชียงใหม่ ประชุมขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
เชียงใหม่ ประชุมขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
เชียงใหม่ ประชุมขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพ

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้มีคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4255/2559 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสังคม) เป็นประธานคณะทำงาน โดยคณะทำงานฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกลั่นกรอง ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล ให้คำปรึกษา และการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนให้สำเร็จลุล่วงและมีประสิทธิภาพ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์กำหนดรูปแบบ และวางแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สำหรับแนวทางปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมตามนโนบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย การมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเอาใจใส่เร่งรัดตรวจสอบความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความรวดเร็ว และการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนใน 4 ประเด็นคำถามตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กล่าวในรายการ ศาสตร์แห่งพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยมีคำถาม 4 ข้อ เพื่อให้ประชาชนตอบและแสดงความเห็นผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ประกอบด้วย 1. ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ 2. หากไม่ได้ จะทำอย่างไร 3. การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวที่ไม่คำนึงถึงอนาคตของประเทศ และเรื่องอื่น ๆ เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่นั้น ถูกต้อง หรือไม่ถูกต้อง และ 4. ท่านคิดว่า กลุ่มนักการเมือง ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้อีก เกิดปัญหาอีก แล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีอะไร
ทั้งนี้ ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมตอบและแสดงความคิดเห็นคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั้ง 25 แห่งของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเมื่อวันที่15 มิ.ย.2560 จังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนมาร่วมแสดงความคิดเห็น จำนวน 221 ราย ศดธ.เชียงใหม่ จำนวน 15 ราย ศดธ.อ.เมืองเชียงใหม่ จำนวน 2 ราย ศดธ.อ.จอมทอง จำนวน 13 ราย ศดธ.อ.แม่แจ่ม จำนวน 2 ราย ศดธ.อ.แม่แตง จำนวน 14 ราย ศดธ.อ.สะเมิง จำนวน 6 รายย ศดธ.อ.สันป่าตอง จำนวน 12 ราย ศดธ.อ.สันกำแพง จำนวน 13 ราย ศดธ.อ.สันทราย จำนวน 15 ราย ศดธ.อ.หางดง จำนวน 4 ราย ศดธ.อ.ฮอด จำนวน 15 ราย ศดธ.อ.ดอยเต่า จำนวน 25 ราย ศดธ.อ.อมก๋อย จำนวน 7 ราย ศดธ.อ.สารภี จำนวน 36 ราย ศดธ.อ.เวียงแหง จำนวน 9 ราย ศดธ.อ.ไชยปราการ จำนวน 21 ราย ศดธ.อ.แม่วาง จำนวน 3 ราย ศดธ.อ.แม่ออน จำนวน 2 ราย ศดธ.อ.ดอยหล่อ จำนวน 4 ราย และศดธ.อ.กัลยาณิวัฒนา จำนวน 3 ราย ทำให้มียอดสะสมระหว่างวันที่ 12 – 15 มิ.ย. 2560 รวม 923 คน นอกจากนี้ผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี สามารถเดินทางมาแสดงความคิดเห็นได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงตนด้วย

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 268

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738