ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 มิถุนายน 2560 / 10:38:46  
เชียงใหม่ขับเคลื่อนการสร้างพลังงานทดแทน หวังช่วยลดต้นทุนแก่คนในท้องถิ่น
เชียงใหม่ขับเคลื่อนการสร้างพลังงานทดแทน หวังช่วยลดต้นทุนแก่คนในท้องถิ่น
วิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ มช. ร่วมกับภาคเอกชนที่มีศักยภาพด้านการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก ขับเคลื่อนนวัตกรรมเทคโนโลยี Smart Energy โดยหวังสร้างพลังงานทดแทนที่สามารถประหยัดทรัพยากรและพลังงานของโลก พร้อมกับช่วยลดต้นทุนให้กับประชาชนได้อีกทางหนึ่งด้วย

นายภราดร สุรีย์พงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงข่าวความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีด้าน Smart Energy มาใช้ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานทดแทนและงานวิจัยด้านวิศวกรรม โดยวิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ ถือเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน Digital รวมทั้งได้สร้างความร่วมมือกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนางานวิจัยและมุ่งสร้างสรรค์งานนวัตกรรม รวมถึงได้พัฒนาศักยภาพของบุคลากร นักศึกษา และนักวิจัยภายในองค์กร หนุนนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์จริง ทั้งในด้านของการศึกษาที่มุ่งผลักดันให้พื้นที่ของวิทยาลัยฯ ก้าวสู่การเป็น Smart Campus และการดำเนินงานโครงการ/งานวิจัยอีกมากมายเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
ทั้งนี้ ในปัจจุบันทรัพยากรพลังงานถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงที่สุดและเป็นปัญหาที่ต้องร่วมกันแก้ในระดับโลก ซึ่งตรงนี้หลายหน่วยงานได้มีการวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมด้านพลังงานขึ้นมา โดยเฉพาะในเรื่องของนวัตกรรมการสร้างพลังงานทดแทน ซึ่งปัจจุบันมีนวัตกรรมมากมายที่เกิดจากการนำพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้เพื่อประโยชน์ ทั้งด้านการเกษตร การโทรคมนาคม การขนส่ง หรือในเรื่องพลังงานไฟฟ้า ไม่ใช่แค่เพียงสามารถประหยัดทรัพยากรและพลังงานของโลกได้ แต่ยังช่วยลดต้นทุนต่างๆ ให้กับประชาชน ตลอดจนขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานทดแทนให้เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์แก่คนในท้องถิ่นเองอีกด้วย
สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์แก่สังคมและท้องถิ่น รวมทั้งยังเป็นการสร้างProduct ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภค ในยุค Thailand 4.0 และจะมีผลงานด้านการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน ที่จะสามารถเผยแพร่ไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ และอยากให้ Innergy Lab เป็นสถานที่ศึกษาดูงานสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนได้ต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 264

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738