ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 มิถุนายน 2560 / 15:54:30  
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวิชาการนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 13 (ICTS)
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวิชาการนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 13 (ICTS)
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวิชาการนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 13 (ICTS) และการประชุมวิชาการนานาชาติ International Convention of Asia Scholars(ICAS) ครั้งที่ 10 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมรวมกว่า 1,800 คน

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวิชาการนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 13 (ICTS) และการประชุมวิชาการนานาชาติ International Convention of Asia Scholars(ICAS) ครั้งที่ 10 ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 13 ในหัวข้อ "Globalized Thailand : Connectivity, Conflict and Conundrums of Thai Studies" ระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2560 และการประชุมวิชาการนานาชาติ International Convention of Asia Scholars(ICAS) ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมที่มีการคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การนำระบบสารสนเทศที่ลดการใช้กระดาษ ใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ ลดปริมาณขยะ รวมทั้งการรณรงค์ให้ใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในรูปแบบชองการลดปริมาณการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดภาวะโลกร้อน
นอกจากนี้ การประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษานับเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ทั้งคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ทั้งไทยและต่างประเทศที่สนใจเกี่ยวกับประเทศไทย ได้นำเสนอบทความและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ เพื่อทำความเข้าใจสังคมไทยในมิติต่างๆ รวมทั้งทบทวนและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาเซียน การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม่นี้ได้ซ้อนทับกับโครงสร้างการเศรษฐกิจและการเมืองแบบเดิม ซึ่งยังคงมีความเหลื่อมล้ำและความขัดแย้ง นำมาซึ่งปัญหาใหม่ๆที่สลับซับซ้อนในสังคมไทยมากขึ้น
อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษามาแล้ว 12 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2524 ณ กรุงเดลี ประเทศอินเดีย หลังจากนั้นมีการจัดประชุมขึ้นในต่างประเทศสลับกับการจัดในประเทศไทยทุกๆ 3 ปี โดยครั้งล่าสุด จัดที่นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ในปี พ.ศ. 2557 และในปีนี้ พ.ศ. 2560 จะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และการมุ่งยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัยไปสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติต่อไป

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 260

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738