ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 สิงหาคม 2560 / 19:04:42  
จังหวัดเชียงใหม่ หารือเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ยึดหลัก "พอเพียง เรียบง่าย สมพระเกียรติ"
จังหวัดเชียงใหม่ หารือเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ยึดหลัก "พอเพียง เรียบง่าย สมพระเกียรติ"
จังหวัดเชียงใหม่ หารือเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ยึดหลัก "พอเพียง เรียบง่าย สมพระเกียรติ"

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ระดับจังหวัดและอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งกำหนดจัดพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560
โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และนายอำเภอทุกอำเภอ จัดเตรียมสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยเน้นความสะอาด เรียบร้อย การวางอุปกรณ์ต่างๆ ให้เหมาะสม รวมไปถึงดูแลสัตว์เลี้ยง ไม่ให้เข้ามาในบริเวณสถานที่จัดพิธี และได้เน้นย้ำเกี่ยวกับป้ายประชาสัมพันธ์ ให้สะกดคำที่ถูกต้องตามที่ส่วนกลางกำหนด ในส่วนของการจัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ มีการเปลี่ยนแปลงโดยให้ทุกจังหวัดจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์เป็นพระเมรุมาศจำลอง ที่ประชาชนสามารถขึ้นไปถวายดอกไม้จันทน์ได้ เสมือนกับได้ไปในพระราชพิธีจริง
ในส่วนของการจัดสร้างเมรุลอย ให้ยึดหลัก "พอเพียง เรียบง่าย สมพระเกียรติ" แล้วนำดอกไม้จันทน์ไปเผาในวัดที่มีเมรุ หรือ ฌาปนสถานในพื้นที่ และห้ามมิให้ก่อสร้างเมรุลอย หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เพื่อใช้สำหรับเผาดอกไม้จันทน์ ในด้านของพิธีการถวายดอกไม้จันทน์ มีทั้งหมด 2 ส่วน คือ ก่อนวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (วันที่ 26 ตุลาคม 2560) ให้จังหวัดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ครั้งที่ 1 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี เพื่อนำดอกไม้จันทน์ ซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัด จังหวัดละ 1 ช่อ รวม 76 ช่อ ส่งให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อรวบรวมมอบให้กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 เพื่อกรุงเทพมหานครรวบรวมอัญเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศในวันพระราชพิธี
ในวันพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (วันที่ 26 ตุลาคม 2560) ให้จังหวัดและอำเภอ จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ตามหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ให้พร้อมกับส่วนกลาง และให้จังหวัดและอำเภอ จัดการแสดงมหรสพ วัฒนธรรมไทยในห้วงเวลาพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพฯ ให้สอดคล้องกับส่วนกลาง อาทิ โขน ศิลปวัฒนธรรมไทยประจำท้องถิ่น การแสดงของนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์
นอกจากนี้ ยังให้ทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจงานถวายพระเพลิงพระพรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ในส่วนภูมิภาค มีประเภทจิตอาสา 8 ด้าน คือ ด้านงานดอกไม้จันทน์ ด้านงานประชาสัมพันธ์ ด้านโยธาธิการ ด้านการขนส่ง ด้านการบริการประชาชน ด้านการแพทย์ ด้านการรักษาความปลอดภัย และด้านการจราจร โดยจะเปิดรับลงทะเบียนทางระบบ ในวันที่ 1 กันยายน – 30 กันยายน 2560 และสามารถลงทะเบียนได้ทุกเพศ ทุกวัย
ในโอกาสสำคัญนี้ ที่ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานข้าวสารแก่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จำนวน 30 ตัน ซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทย ได้รับจัดสรรข้าวสารพระราชทานฯ จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อส่งมอบให้จังหวัดนำไปจัดเลี้ยงประชาชนในช่วงวันพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยแยกเป็น ข้าวสารในคลัง รด. ข้าวสารที่กรมการข้าวทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวบรวมไว้ที่ศูนย์รวบรวมข้าวภาคต่างๆ และโรงสีข้าวสหกรณ์โพนทราย จ.ร้อยเอ็ดแล้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการตามแนวทาง ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการส่วนกลางทุกประการ ทั้งการจัดสถานที่พิธีถวายดอกไม้จันทน์ การจัดซุ้มดอกไม้จันทน์ การจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองสถานที่เผาดอกไม้จันทน์ รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะมาร่วมงานซึ่งกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดให้ทุกจังหวัด/อำเภออย่างเหมาะสมและสมพระเกียรติ

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อธิชัย ต้นกันยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 268

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738