ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 สิงหาคม 2560 / 13:54:11  
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐ โดยสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่สำคัญได้อย่างทั่วถึง
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐ โดยสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่สำคัญได้อย่างทั่วถึง
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐ โดยสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่สำคัญได้อย่างทั่วถึง เพื่อเพิ่มรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)/ แปลงใหญ่ลำไย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตร ระดับเขต ปี 2560 โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตร ระดับเขต ปี 2560 ซึ่งมีนักวิชาการ สมาชิก ศพก. สมาชิกแปลงใหญ่ เกษตรกรทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกว่า 300 คน
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบไปด้วย การแถลงข่าวการดำเนินงานตามนโยบายภาครัฐฯ นิทรรศการผลการขับเคลื่อนนโยบายฯ และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ซึ่งสามารถสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และเผยแพร่ผลงานการขับเคลื่อนงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ด้วยการบูรณาการเชื่อมโยงงานนโยบายภาครัฐ สู่การปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ยึดระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ให้บริหารจัดการสร้าง Smart Farmer และ Smart Group ที่เข้มแข็งสู่การผลิตส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ให้มีประสิทธิภาพเกิด Smart Product สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจนสามารถได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ที่สำคัญ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
นอกจากนี้การจะพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกร 4.0 ได้ จะต้องทำการเกษตรที่เรียกว่าอัจฉริยะ ตั้งแต่การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและองค์ความรู้ มาใช้ในการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้ามีความปลอดภัย ยกระดับมูลค่าสินค้าให้มีมาตรฐาน มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ขณะเดียวกัน ยังทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น หนีสินลดลง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรอีกด้วย

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 218

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738