ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 สิงหาคม 2560 / 10:31:58  
จังหวัดเชียงใหม่ อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในแนวทางการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดเชียงใหม่ อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในแนวทางการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดเชียงใหม่ อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในแนวทางการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปเผยแพร่สู่ประชาชนในพื้นที่ และเป็นแนวทางในการปรับใช้ดำเนินชีวิตต่อไป

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life) โดยมี นายชูชีพ พงษ์ชัย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้กล่าวรายงาน โดย นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ผู้บรรยายในหัวข้อ " การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง " ซึ่งมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาพัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน ครูฝึกระดับอำเภอ ระดับตำบล ตลอดจนเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์การอำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ยึดถือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ที่เน้นการพึ่งพาตนเองและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาและการบริการจัดการในภาคส่วนต่างๆได้อย่างเหมาะสม โดยให้เป็นนโยบายสำคัญในการนำมาเป็นแนวทางการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และการเผยแพร่สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ซึ่งได้สอดคล้องกับขั้นตอนในการขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4 ขั้นตอน คือ การค้นหาและเตรียมครูฝึก , การฝึกสอนหรือถ่ายทอดความรู้ , การนำไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต , หมู่บ้าน/ชุมชนประกาศตนเองเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะต้องมีความเข้าใจในทิศทางที่ถูกต้อง สอดคล้องทั่วทั้งพื้นที่ ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการดำเนินงาน ในการขับเคลื่อนให้ประสบผลสำเร็จต่อไป

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อธิชัย ต้นกันยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 228

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738